A nyertes ár
1 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 09. 06. 14:00

Ismertető

Informatikai és egyéb berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tulajdonát képező 11 db komplett számítógép, egyéb szórakoztató informatikai eszközök, asztalok, székek. A vagyonelemek 2018. évi beszerzésűek, használtak, részben működésképtelenek. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingóságok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár.

Pályázat kezdete
2021. 08. 20. | 14:00
Pályázat vége
2021. 09. 06. | 14:00
Ügyszám
14.Fpk.140/2020
EÉR azonosító
P2403067
Becsérték
850 000 Ft
Minimálár
850 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
ENZÉVÉ Kft.„f.a.”
Székhely
5600 Békéscsaba, Vécsey utca 26.. fszt em. 2
Cégjegyzékszám
04 09 009379

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 14.Fpk.140/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a ENZÉVÉ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 009379, székhely: 5600 Békéscsaba, Vécsey utca 26.. fszt em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2403067F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor a felszámoló budapesti fiókirodájában, előre egyeztetett időpontban.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.140/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 6. 14 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a ENZÉVÉ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 009379, székhely: 5600 Békéscsaba, Vécsey utca 26.. fszt em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.140/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 20. 14 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a ENZÉVÉ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 009379, székhely: 5600 Békéscsaba, Vécsey utca 26.. fszt em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403067.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.), mint a(z) ENZÉVÉ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 009379, székhely: 5600 Békéscsaba, Vécsey utca 26.. fszt em. 2) Gyulai Törvényszék 14.Fpk.140/2020/6 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403067
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 20. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 42 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Varga és Társa Kft. felszámoló MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10613069-49020021 számú bankszámlájára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "ENZÉVÉ ajánlati biztosíték" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság tulajdonát képező 11 db komplett számítógép, egyéb szórakoztató informatikai eszközök, asztalok, székek. A vagyonelemek 2018. évi beszerzésűek, használtak, részben működésképtelenek. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingóságok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 850 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 850 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Azszámítógép, egyéb szórakoztató informatikai eszközök, asztalok, székek.

Típus: Számítástechnikai eszköz
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 36 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Kecskemét, a pályázat Cégközlönyben való megjelenését követő 18. nap 9-10 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-70/948-7033-as telefonszámon való bejelentkezés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az becsérték nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékesítést Áfa terheli, annak megfizetése Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a nettó vételár nagysága alapján választja ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó nyertes pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés, készpénz útján, a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor a felszámoló budapesti fiókirodájában, előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételár teljes összegét a kiírás szerinti határidőig meg kell fizetnie a pályázónak, ezen időszak alatti részteljesítési ütemezés nem szempont a kiértékelésnél. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingóságok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingóságok a jelenlegi állapotukban kerülnek értékesítésre.Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázatot és annak valamennyi mellékletét teljes bizonyító erejű magánokiratban nyújthatja be, melynek benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A teljes bizonyító erejű magánokirati pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó becsérték 5%-a. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, vagy érvénytelenítse.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A pályázatnak külön-külön okiratban tartalmaznia kell a pályázati feltételek megismerését, illetve az elfogadását tartalmazó nyilatkozatot.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403067/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 06. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 20. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.