A nyertes ár
15 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 09. 04. 09:00

Ismertető

Hosszú lejáratú, kifejezetten bizonytalan megtérülésű kölcsön

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az Adós kifejezetten bizonytalan megtérülésű hosszúlejáratú kölcsönkövetelése. A követelés Európai Unión kívüli országban bejegyzett székhelyű vállakozással szemben áll fenn. A követelések értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk.6:193.§-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. A követeléseket alátámasztó dokumentáció hiányos.

Pályázat kezdete
2021. 08. 20. | 08:00
Pályázat vége
2021. 09. 04. | 09:00
Ügyszám
16.Fpk.277/2020
EÉR azonosító
P2403514
Becsérték
15 000 000 Ft
Minimálár
15 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely
1115 Budapest, Keveháza utca 3.
Cégjegyzékszám
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév
DITZA KFT„f.a.”
Székhely
6728 Szeged, Dorozsmai út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
06-09-024843

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.277/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest,) felszámoló által a DITZA KFT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-024843, székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. 1 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2403514F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.277/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 4. 09 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest,) felszámoló által a DITZA KFT „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-024843, székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. 1 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.277/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 20. 08 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest,) felszámoló által a DITZA KFT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-024843, székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. 1 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403514.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest,), mint a(z) DITZA KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-024843, székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. 1 em.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.277/2020/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403514
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 20. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 4. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot átutalással a Kvantál Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11354554-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetnie. Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni „DITZA Kft f.a. követelés bánatpénz”. A bánatpénznek az ajánlat benyújtására nyitva álló határidőben a megadott számlán jóváírásra kell kerülnie.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az Adós kifejezetten bizonytalan megtérülésű hosszúlejáratú kölcsönkövetelése. A követelés Európai Unión kívüli országban bejegyzett székhelyű vállakozással szemben áll fenn.
A követelések értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk.6:193.§-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. A követeléseket alátámasztó dokumentáció hiányos.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: hosszú lejáratú kölcsön

A követelés összege: 84 558 000
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vegyes
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 15 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett követelés dokumentációja csak és kizárólag előre egyeztetett időpontban, 2021. augusztus 30. napján 10-15 óra között tekinthetők meg a felszámoló székhelyén: Kvantál Kft 1115 Budapest, Keveháza utca 3. A követelések dokumentációját kizárólag az tekintheti meg, aki titoktartási nyilatkozat tesz. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a megtekintés alkalmával figyelemmel kell lenni a GDPR szabályozásra, ezért a magánszemélyekkel kapcsolatos adatok korlátozottan ismerhetik meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa hatályán kívüli ügylet

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A minimálár alatti értéken - mely a becsérték 100 %-a- adott vételei ajánlat érvénytelen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással, egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére. Amennyiben a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó külön felszólítás nélkül eláll a szerződéstől.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések tulajdonjoga a vételár teljes megfizetésével egyidőben száll át a vevőre. A Kiíró a tulajdonjog átszállását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a vevőnek a megvásárolt követelés iratanyagát.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az eljárásba nincs olyan hitelező, aki közhiteles nyilvántartásba bejegyzett zálogjog jogosultja. Jelen értékesítési hirdetmény első közzététel a követelés értékesítése érdekében.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő követelés minimálára:15.000.000.-Ft. Az Ajánlattevőnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. Az ajánlatnak tartalmaznia kell -a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ill. a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a cégjegyzésre ill. aláírásra jogosult aláírási címpéldányt, vagy hiteles másolatát, - ajánlott nettó vételárat, - a vételár megfizetésének módját és idejét, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - az ajánlati biztosíték visszautalására bankszámla számát, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett követeléseket megtekintette, követelésre vonatkozó dokumentációt megismerte, titoktartási nyilatkozatot aláírta, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozatot, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette, hogy a követelések értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk. 6:193.§.-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak tíz munkanapon belül, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2403514/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 04. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 20. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.