Becsérték
10 620 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:4 nap, 17 óra és 03:53

Ismertető

Cukorkészítő és csomagoló gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db Gumivitamin készítő gép, 1 db Automata csomagoló gép

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 11:00
Pályázat vége
2021. 10. 25. | 11:00
Ügyszám
36.Fpk.2227
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2415028
Becsérték
10 620 000 Ft
Minimálár
7 434 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
RHB Vitamin Kft. „f.a.”
Székhely
1041 Budapest, Dessewffy út 44.
Cégjegyzékszám
01-09-330372

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 36.Fpk.2227 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 11 óra 00 perckor, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a RHB Vitamin Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-330372, székhely: 1041 Budapest, Dessewffy út 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415028.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630), mint a(z) RHB Vitamin Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-330372, székhely: 1041 Budapest, Dessewffy út 44.) Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.2227/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415028
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidősben köteles az pályázati előleget a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással a CIB Banknál vezetett 10700598-71241128-51200002 számú elkülönítetten kezelt felszámolási gyűjtőszámlájára RHB Vitamin Kft. "fa" Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni. Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db Gumivitamin készítő gép, 1 db Automata csomagoló gép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 620 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 434 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: H3D150 Gumivitamin készítő gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Hyperion H3D150
Gyártási idő: 2019.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 7 120 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Automata csomagoló gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Hyperion HDZB-280
Gyártási idő: 2019.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy megtekintése a pályázat cégközlönyben közzétételének napját követő 20. napot követő első munkanapon 10-12 óra között lehetséges. A megtekintésre való bejelentkezés emailen a celorgpest@gmail.com címen történhet, a járványügyi előírásoknak megfelelően hatályban lévő létszámkorlátozó rendelkezésekre is figyelemmel – a felszámolónál a fentiek szerint előzetesen regisztrált és visszaigazolt érdeklődők vehetnek részt. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. Az értékesítésre a fordított adózás szabályai az irányadók. Magánszemély vásárlót a nettó vételáron felül ÁFA fizetési kötelezettség is terheli. Az ajánlati ár, minden esetben nettó ajánlati árat jelent.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálása a tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a vételár összege alapján történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizárólag átutalással a felszámoló által megadott számlájára RHB Vitamin Kft. "fa" vételár” megjegyzéssel kell befizetni. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 8 munkanap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 8 munkanapon belül szerződést kötni. A pályázó a pályázattal kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 1,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de minimum 100 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza. A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a fenti határidőig nem történik meg, úgy a felszámoló az őrzés tekintetében költséget számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: (i) a pályázó nevét, pontos címét, (ii) cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), (iii) pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó azon bankszámlaszámát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot, a bankszámlára való megfizetés kizárólag átutalással lehetséges, egyéb esetben a befizetést a pályázaton kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségeket a befizetőre háríthatja, (iv) a megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, (v) 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, (vi) a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, (vii) a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában), (viii) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, (ix) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. (x) nyilatkozzon, hogy elővásárlási joggal rendelkezik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolás 2020.02.12. napján kezdődött. Jelen pályázati kiírás a második pályázati kiírás. Az imgóságok együtt kerülnek értékesítésre. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Elővásárlási jog: Az ingatlan tekintetében elővásárlási jogosultról nincs tudomása a felszámolónak. Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 15 munkanapon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban szereplő feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415028/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok