A nyertes ár
500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 10. 10:00

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A 3.000.000 Ft jegyzett tőkéjű RED LABEL SOCIETY Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 09 209400, adószám: 25339750-2-42) 1.500.000,- Ft névértékű üzletrész által megtestesített 50 %-ot kitevő tulajdoni hányadát. Cég főtevékenysége: 6201'08 Számítógépes programozás Az üzletrész vonatkozásában a 2013. évi V. törvény 3:166.§-a és a 2013. évi V. törvény 3:167.§-a irányadó.

Pályázat kezdete
2021. 09. 25. | 10:00
Pályázat vége
2021. 10. 10. | 10:00
Ügyszám
13. Vpk. 5
EÉR azonosító
P2456876
Becsérték
500 000 Ft
Minimálár
500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BONUM SANATIO Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-190471

Adós adatai

Cégnév
MOPEDCITY Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Jókai utca 40.
Cégjegyzékszám
03 09 131512

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat, a BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a MOPEDCITY „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 131512, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2456876F8761
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 10. 10 óra 00 perckor, a BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a MOPEDCITY „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 131512, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perckor, a BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a MOPEDCITY „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 131512, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2456876.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) MOPEDCITY „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 131512, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40.) Kecskeméti Törvényszék 13. Vpk. 5/2021/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2456876
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 10. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot az Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „MOPEDCITY " megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét kamatmentesen az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy nem megy teljesedésbe (pl. a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg), vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson az érdekkörében felmerült okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 3.000.000 Ft jegyzett tőkéjű RED LABEL SOCIETY Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 09 209400, adószám: 25339750-2-42) 1.500.000,- Ft névértékű üzletrész által megtestesített 50 %-ot kitevő tulajdoni hányadát.
Cég főtevékenysége: 6201'08 Számítógépes programozás
Az üzletrész vonatkozásában a 2013. évi V. törvény 3:166.§-a és a 2013. évi V. törvény 3:167.§-a irányadó.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

Cég neve: RED LABEL SOCIETY Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-209400
Cég főtevékenysége: Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 1.500.000,- Ft névértékű üzletrész által megtestesített 50 %-ot kitevő tulajdoni hányada.
Tehermentes: igen
Szavazati jog: 50%
Becsérték: 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrészt megalapozó dokumentumok a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját követő második munkanaptól az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző munkanapig tekinthetőek meg, munkanapokon 10 óra és 13 óra közötti időpontban, a BONUM SANATIO Kft. székhelyén. Az időpontot három munkanappal, előzetesen egyeztetni kell a 06 (70) 935-6493-as telefonszámon. A dokumentációt egyszerre egy ajánlattevő vagy meghatalmazással rendelkező képviselője tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírta. Az ajánlattevők az iratanyagról másolatot nem készíthetnek. A dokumentáció megtekintése ingyenes, annak egyetlen feltétele a titoktartási nyilatkozat aláírása.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét(cégnevét), székhelyét(lakcímét), az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 munkanapon belül megköti és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „MOPEDCITY " megjelöléssel a szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázónak 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet. A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: 500.000,- Ft, amely a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn, mivel nincs, a rendeletben meghatározottaknak megfelelő hitelező, illetve jogosult, akit értesíteni kellene.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2456876/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 10. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 25. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.