Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 10. 29. 08:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 10. 29. 08:00

Ismertető

Számítástechnikai és egyéb eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Számítástechnikai és egyéb eszközök, mely egytételben kerül értékesítésre

Jelentkezési határidő
2021. 10. 28. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 29. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 15. | 10:00
Ügyszám
8.Fpk.43
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2458445
Becsérték
40 526 907 Ft
Minimálár
28 368 835 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LEASCENTER BEFEKTETÉSI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely
1136 Budapest, Pannónia utca 36. 1 ép. 3
Cégjegyzékszám
01-09-671068

Adós adatai

Cégnév
3COM NETREGISTER Kft.„f.a.”
Székhely
3300 Budapest, Bethlen Gábor utca 11..
Cégjegyzékszám
10-09-033386

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.43 ügyszámú nyilvános pályázat, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 36. 1 ép. 3, levelezési cím: 1519 Budapest, hrsz. Pf.: 383) felszámoló által a 3COM NETREGISTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-033386, székhely: 3300 Budapest, Bethlen Gábor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Pályázati Hirdetmény

A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 36. 1 ép. 3, levelezési cím: 1519 Budapest, hrsz. Pf.: 383), mint a(z) 3COM NETREGISTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-033386, székhely: 3300 Budapest, Bethlen Gábor utca 11..) Egri Törvényszék 8.Fpk.43/2020/22.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2458445
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 415 807 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidőben köteles az ajánlati biztosíték a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással az OTP Bank Nyrt-nél nyitott 11734004-20528695-00000000 pénzforgalmi számlára „eszközök ajánlati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. § szerint az árverési előleg megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni. Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Számítástechnikai és egyéb eszközök, mely egytételben kerül értékesítésre

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 40 526 907 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 28 368 835 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Számitástechnikai és egyéb eszközök

Típus: Árukészlet
Tehermentes: nem Jelzálogjog 96.400.000 Ft kölcsön és járuléka erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jogosult javára
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 40 526 907 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy megtekintésre való bejelentkezés az EÉR értékesítési felületen keresztül történik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja és (3) bekezdése alapján, az értékesítés fordított ÁFA szerint adózik. Magánszemély vevő esetében a feltüntetett árak nettó értéket jelentenek, melyek után 27 %-os általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is keletkezik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: a pályázat elbírálása tartalmi vizsgálatot követően a vételár összege alapján történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizárólag átutalással az 3COM NETREGISZTER Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél nyitott 11734004-20528695-00000000 pénzforgalmi számlára "eszközök vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 8 munkanap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint az értesítéstől számított 8 munkanapon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat, ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza.
A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a fenti határidőig nem történik meg, úgy a felszámoló az őrzés tekintetében költséget számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, pontos címét, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcím kártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó azon bankszámla számát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot, a bankszámlára való megfizetés kizárólag átutalással lehetséges, egyéb esetben a befizetést a pályázaton kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségeket a befizetőre háríthatja, a megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, a vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét (amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 8 munkanap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz) az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón, nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. Nyilatkozzon, hogy elővásárlási joggal rendelkezik-e. A pályázat elbírálása a tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a vételár összege alapján történik. A pályázó a pályázattal kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem értékesítésére vonatkozó 2. pályázati kiírás. A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.
A meghirdetett ingóságok együttesen kerülnek értékesítésre. A pályázat 2. alkalommal került kiírásra.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2458445/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 29. | 08:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.