Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 11. 05. 12:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 11. 05. 12:00

Ismertető

3860 Encs, Rákóczi út 7. kivett bolt

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

3860 Encs, Rákóczi út 7. kivett bolt

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 22. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.242
EÉR azonosító
P2467368
Becsérték
7 848 000 Ft
Minimálár
3 924 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2133 Sződliget, Rózsa utca 40.
Cégjegyzékszám
13-09-164927

Adós adatai

Cégnév
V.KERTESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft„f.a.”
Székhely
3854 Gibárt, Kossuth Lajos út 16. A ép. 2 em. 8
Cégjegyzékszám
05-09-009021

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 5.Fpk.242 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.) felszámoló által a V.KERTESZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-009021, székhely: 3854 Gibárt, Kossuth Lajos út 16. A ép. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), mint a(z) V.KERTESZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-009021, székhely: 3854 Gibárt, Kossuth Lajos út 16. A ép. 2 em. 8) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.242/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2467368
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 196 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az INTENDÁNS Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10612995-49020022 sz. számlájára (közlemény rovatba: V.kertész Kft "fa" ajánlati biztosíték) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A ajánlati biztosítékra a Cstv. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosíték befizetése a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékot a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3860 Encs, Rákóczi út 7. kivett bolt

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 848 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 924 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 3860 Encs, Rákóczi út 7.

Típus: üzlethelyiség
Területe: 639 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 432/600
Becsérték: 7 848 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Encs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 262
Ingatlan postai címe: 3860 Encs, hrsz. 262
Művelési ág: Kivett bolt
Területnagyság: 639 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 3860 Encs, Rákóczi út 7.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V.Kertesz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „fa” (3854 Gibárt, Kossuth Lajos út 16 ; Cg. 05-09-009021; adószáma: 12676709-2-05)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 8 000.000 Ft és járulékai erejéig, az utalás szerintiilletőségre. Jogosult: Azúr Takarék Takarékszövetkezet (cím:3980Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésére a Cégközlönyben történő megjelenést követően 10 napon belül a felszámolóval történő egyeztetést követően kerül sor. A megtekintés időpontjára vonatkozólag információ a 1/283-7461-as telefonszámon kérhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Tekintettel arra, hogy az Adós társaság ÁFA tekintetében nem jelentkezett be ingatlanértékesítésre, így ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással köteles a vételárat megfizetni; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor a felszámoló által kijelölt ügyvéd megbízásával Budapesten. Az ügyvédi munkadíj minimum 80.000.-Ft +ÁFA, amelyet a vevő köteles megfizetni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázó a vagyontárgyat a vételár megfizetését követően 15 napon köteles birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az INTENDÁNS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A megajánlott vételár nem lehet alacsonyabb, mint a minimálár. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2467368/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 05. | 12:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.