Becsérték
200 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:10 nap, 10 óra és 27:05

Ismertető

szobi ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szob belterület 594 hrsz és 595 hrsz kivett beépítetlen területek, visszavásárlási jog terheli

Pályázat kezdete
2021. 11. 01. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 16. | 14:00
Ügyszám
7.Vpk.11
EÉR azonosító
P2472932
Becsérték
200 000 Ft
Minimálár
200 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
Data-Nova Solvent Kft.
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 78.
Cégjegyzékszám
01-09-343126

Adós adatai

Cégnév
SZOBI Általános Szolgáltató Kft. törölt cég
Székhely
2628 Szob, Kossuth Lajos utca 2..
Cégjegyzékszám
13-09-085276

Pályázati Hirdetmény

A(z) Data-Nova Solvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-343126, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 78., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 78.), mint a(z) SZOBI Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 13-09-085276, székhely: 2628 Szob, Kossuth Lajos utca 2..) Budapest Környéki Törvényszék 7.Vpk.11/2021/5.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2472932
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 16. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Data-Nova Solvent Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11739030-23921443 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni "szobi telkek" megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.
Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni szükséges. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénzt) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szob belterület 594 hrsz és 595 hrsz kivett beépítetlen területek, visszavásárlási jog terheli

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: belterületi ingatlan

Típus: telek
Területe: 122 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szob
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 594
Ingatlan postai címe: 2628 Szob, hrsz. 594
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 122 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szobi Sör Gyártó Export-Import Kereskedő Vendéglátó Bt. "megszűnt" 1163 Budapest, Fuvallat u. 4. - jogutód: Szobi Általános Szolgáltató Kft. "megszűnt" 2628 Szob, Kossuth Lajos u. 2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Visszavásárlási jog - jogosult: Szob Város Önkormányzata 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: belterületi ingatlan

Típus: telek
Területe: 109 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szob
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 595
Ingatlan postai címe: 2628 Szob, hrsz. 595
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 109 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szobi Sör Gyártó Export-Import Kereskedő Vendéglátó Bt. "megszűnt" 1163 Budapest, Fuvallat u. 4. - jogutód: Szobi Általános Szolgáltató Kft. "megszűnt" 2628 Szob, Kossuth Lajos u. 2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Visszavásárlási jog - jogosult: Szob Város Önkormányzata 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanok személyesen bármikor megtekinthetők.Ez az első pályázati kiírás a fenti vagyontárgyakra.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adóról szóló a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) k) pontja szerint az értékesítés mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Megajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Data-Nova Solvent Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11739030-23921443 számú bankszámlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be a 2 db ingatlanra együttesen. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét. - Gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát. - Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyája hiteles másolatát. - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot. - A megajánlott vételárat. - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázati ajánlatban a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredmény kihirdetését követő 60 napon belül vállalja az adásvételi szerződés megkötését, illetve ajánlatát 60 napig fenntartja. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázati értékelési jegyzőkönyv feltöltésével egy időben írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tarthat. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A vagyonrendező fenntartja a jogot, hogy adott esetben a pályázatot érvénytelenítse. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. A vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költségek a vevőt terhelik, továbbá a vételi ajánlatot az eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket, továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Csődtörvény 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2472932/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok