Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 23. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 23. 08:01

Ismertető

konfekcionáló gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

3 db F-BOKSZ-78A típusú doboz hajtogató (konfekcionáló) gép /azonosító sz.: 137/246, 138/246, 139/246/ A 3 eszközt felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 12:01
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:01
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 08:01
Ügyszám
12.Fpk.41
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2480593
Becsérték
4 500 000 Ft
Minimálár
2 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
RAV 8 METÁL Kft.„f.a.”
Székhely
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.
Cégjegyzékszám
10-09-036973

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.41 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a RAV 8 METÁL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-036973, székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) RAV 8 METÁL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-036973, székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.) Egri Törvényszék 12.Fpk.41/2020/5-I.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480593
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 225 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvételfeltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. Takarékbanknál vezetett 73600149-11128478-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig (közleménybe kérjük feltüntetni: RAV 8 Kft. f.a. bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot apályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig jóváíródnia kell a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertespályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3 db F-BOKSZ-78A típusú doboz hajtogató (konfekcionáló) gép
/azonosító sz.: 137/246, 138/246, 139/246/
A 3 eszközt felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 250 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: konfekcionáló gépek

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem zálogjog terheli
Mennyisége: 3 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközök Zalaegerszegen tekinthetőek meg, előzetes telefonos egyeztetést követően 2021.11.16-én 10 és 10:30 között. Tel: 30/6601658

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok és a minimál ár nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötést követő 10 napon belül, egy összegben, átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelését követő 15 napon belül Budapesten.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kifizetését követő 15 napon belül, a vevő saját költségén.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett vagyon 7. hirdetése került közzétételre, ahol a minimál ár a becsérték 50%-a. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a RAV 8 Kft. "f.a." hirdetménye alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozat, hogy az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének díját (bruttó 127 eFt) nyertes pályázat esetén megtéríti.Az adásvételi szerződést felszámoló által megbízott ügyvédi iroda készíti.A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480593/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480593#tenderfuzet