Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 23. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 23. 08:01

Ismertető

Optikai hálózatépítésben használt vegyes készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Optikai hálózatépítésben használt vegyes készlet. Optikai kábelek, szerelő- és kötő dobozok, optikai passzív eszközök.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 12:01
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:01
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 08:01
Ügyszám
2. Fpk. 46
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2480606
Becsérték
1 498 000 Ft
Minimálár
1 050 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév
FiberMaster Hálózat Építő Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3124 Zabar, Petőfi út 24.
Cégjegyzékszám
12-09-009745

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2. Fpk. 46 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a FiberMaster Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-009745, székhely: 3124 Zabar, Petőfi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) FiberMaster Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-009745, székhely: 3124 Zabar, Petőfi út 24.) Balassagyarmati Törvényszék 2. Fpk. 46/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480606
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 74 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a felszámoló UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000038-80860063 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. (Közleménybe kérjük rögzíteni: FiberMaster Kft. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig jóvá kell íródnia a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül – kamatmentesen -visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Optikai hálózatépítésben használt vegyes készlet. Optikai kábelek, szerelő- és kötő dobozok, optikai passzív eszközök.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 498 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 050 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Optikai hálózatépítésben használt vegyes készlet.

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 498 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Zalaegerszegen, 2021.11.16-án 10-11-ig. A nyílt napra telefonon előzetesen be kell jelentkezni az érdeklődőknek a 06306601658-as tel.számon, legkésőbb 2021.11.15. délig (kizárólag munkaidőben 9-15 között).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az ingók meghirdetésére 2. alkalommal került sor jelen kiírásban. A minimálárak a becsértékek 70%-ban kerültek meghatározásra. Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat a legmagasabb vételi ajánlat szerint értékeli. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 15 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül az ingókat birtokba venni. Amennyiben a nevezett határidőt vevő túllépi, akkor felszámoló tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a FiberMaster Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - természetes személy esetén: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét, a megajánlott nettó vételárat, - jogi személy esetén: a pályázó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat valamint (természetes- és jogi személy esetén is) a következő nyilatkozatokat: nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 10 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480606/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480606#tenderfuzet