Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 14. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 14. 16:00

Ismertető

Vác belterület, 3674/1/A/p. hrsz.szám alatti ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vác belterület, 3674/1/A/p. hrsz.szám alatti ingatlan

Jelentkezési határidő
2021. 10. 29. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 30. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 14. | 16:00
Ügyszám
31.Fpk.650
EÉR azonosító
P2481867
Becsérték
18 900 000 Ft
Minimálár
18 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-173701

Adós adatai

Cégnév
Highland Walls Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
Cégjegyzékszám
0109950215

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.650 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a Highland Walls Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109950215, székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2), mint a(z) Highland Walls Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109950215, székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.650/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481867
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 30. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 14. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 767 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az felszámoló szervezet elkülönített számlájára, mely a OTP Banknál vezetett 11744034-20065465 számú bankszámla. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Highland Walls Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték teljes összege az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
Az értékesíteni kívánt ingatlan egy társasház második emeletén található. Megtekinthetősége nem biztosított, az ingatlant csak kívülről lehet megtekinteni. Az ingatlan tulajdoni lapján nincs feltüntetve beépítési korlátozás.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vác belterület, 3674/1/A/p. hrsz.szám alatti ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakás

Típus: lakás
Területe: 42,76 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Vác
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2674/1/A/9
Ingatlan postai címe: 2600 Vác, hrsz. 2674/1/A/9
Területnagyság: 42,76 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Highland Walls Kft. "fa"1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Jelzálogjog 33.000.000,-Ft, azaz harminchárommillió forint kölcsön és járulék erejéig. Jogosult: Csicsák Zoltán Címe: 2110 Dunakeszi, Ilka utca 18Bejegyző határozat: Jelzálogjog 82.000.000,-Ft, azaz nyolcvankétmillió forint kölcsön és járulék erejéig. Jogosult: Csicsák Zoltán Címe: 2110 Dunakeszi, Ilka utca 18. Bejegyző határozat: Jelzálogjog 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forint kölcsön és járulék erejéig. Jogosult: Csicsák Zoltán Címe: 2110 Dunakeszi, Ilka utca 18Bejegyző határozat: Elutasítás Tulajdonjog bejegyzési kérelem. Jogosult: Ivanics-Major Melinda Címe: 1045 Budapest, Virág utca 11. X/57.Bejegyző határozat: Bírósági jogorvoslati kérelem. keresete a PMKH Földhivatali Főosztály …Hivatali Osztály 12. 476788/2020.12.21. számú határozata ellen. Jogosult: Ivanics-Major Melinda Címe: 1045 Budapest, Virág utca 11. X/57.Bejegyző határozat: Perindítás a felperes, valamint a Highland Walls Kft. I. rendű és Csicsák Zoltán II. rendű alperes között, tulajdonjog megállapítása és jelzálogjog törlése iránti per, a Fővárosi Törvényszék 6.P.20.551/2021/7. sz. végzése alapján. Jogosult: Ivanics-Major Melinda Címe: 1045 Budapest, Virág utca 11. X/57.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, a pályázattal kapcsolatban az EÉR felületén keresztül lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottan veszi figyelembe a felszámolóbiztos. A zálogjogosult hitelező a pályázat kiírásával egyetért.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő nagyságú jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft/naptári nap őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük feltüntetni.• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ban foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. § -ban foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megvásárolni kívánt vagyonelem (tárgyi eszközök, ingóságok, készlet stb.) pontos megnevezését.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását, melyhez banki kivonat bemutatása szükséges.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 2%-a +Áfa, de minimum 100.000 Ft. +Áfa.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a KRÍZIS KONTROLL KFT. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra. A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra. A pályázatok kiértékelésére, elbírálására a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján, környezeti teherről a felszámolónak nincs tudomása, illetve a volt ügyvezető nemlegesen nyilatkozott. A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.
Az ingatlanra vonatkozóan a Fővárosi Törvényszék előtt 6.P.20.551/2021. szám alatt tulajdonjog megállapítása és jelzálogjog törlése iránt per van folyamatban, amely perben
a Fővárosi Törvényszék a kiírásban szereplő ingatlanra elrendelte a perindítás tényének feljegyzését. Az pályázó erre tekintettel a per kimenetelétől függő hatállyal szerez tulajdonjogot az ingatlanon.
Amennyiben a perben a bejegyzett tulajdonos pervesztes lesz, a tulajdonjoga az ingatlanon nem áll fenn, ezáltal a pályázó az ingatlanon nem szerezhet tulajdonjogot. Ebben az esetben az eladó köteles a pályázó részére a megfizetett vételárat visszafizetni.
A teljes vételár megfizetése esetén a birtokba adás a dolog kiadása iránti igény átruházásával történik meg a vevőre.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem első hirdetése, a minimálár a becsérték 100%-a.
A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül (EÉR), elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481867/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

 • || P2481867F7209 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a perfeljegyzések törlésre kerülnek -e a felszámolási eljárás keretében történő tulajdonszerzéssel.

 • || P2481867F4568 kommentje:

  ,,

 • || P2481867F5870 kommentje:

  Vác, Zrínyi Miklós utca 33. https://www.google.com/maps/@47.7839767,19.1263601,3a,89.9y,46.15h,103t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqd-yvLukZjwh0tjzKmE5lg!2e0!7i16384!8i8192

 • || P2481867F6159 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem szíves tájékoztatását az ingatlan címe vonatkozásában! Előre is köszönöm! Üdvözlettel