Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 11. 05. 08:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 11. 05. 08:00

Ismertető

Budapest belterület 41717/92. hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest belterület 41717/92. hrsz.-ú, természetben 1103 Budapest, X. kerület, Cserkesz utca 52/B.sz. szám alatt található ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada. A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént. A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 22. | 08:01
Ügyszám
48.Fpk.224
EÉR azonosító
P2488772
Becsérték
44 900 000 Ft
Minimálár
44 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76.
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
Netvárium.hu Kft.„f.a.”
Székhely
1031 Budapest, Vízimolnár utca 7-9..
Cégjegyzékszám
01-09-197590

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 48.Fpk.224 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a Netvárium.hu Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-197590, székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 7-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) Netvárium.hu Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-197590, székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 7-9..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.224/2019/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2488772
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 22. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 547 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület 41717/92. hrsz.-ú, természetben 1103 Budapest, X. kerület, Cserkesz utca 52/B.sz. szám alatt található ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 44 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 44 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház-udvar

Típus: lakóépület
Területe: 218 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 218 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház-udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni az lqd@lqd.hu email címen, vagy a 06-1/250-7812-es telefonszámon lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.
Fizetési határidő:
Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatbontási jegyzőkönyv felvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
• Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
• A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a pályázat eredménytelen.
• Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.
A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.
A felszámolási eljárás speciális szabályai miatt az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 250.000 Ft + áfa, mely a Vevőt terheli, valamint a 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket is Vevő fizeti meg.
A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2488772/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 05. | 08:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.

Kérdések és válaszok

  • || P2488772F9175 kommentje:

    Tisztelt Felszamoló! Mikor van a megtekintés. Köszönettel Érdeklődő