A nyertes ár
491 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 02. 21. 08:00

Ismertető

SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 02. 05. | 08:00
Pályázat vége
2022. 02. 21. | 08:00
Ügyszám
3.Fpk.115
EÉR azonosító
P2585528
Becsérték
696 000 Ft
Minimálár
487 200 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-976513

Adós adatai

Cégnév
"FAKTOR 2000" Kereskedelmi, Gyártó és Tervező Kft„f.a.”
Székhely
9400 Sopron, Terv utca 2.
Cégjegyzékszám
08-09-003575

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.115 ügyszámú nyilvános pályázat, a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50) felszámoló által a FAKTOR 2000 „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-003575, székhely: 9400 Sopron, Terv utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 491 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2585528F4813
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2585528L6725
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki .
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.115 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 21. 08 óra 00 perckor, a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50) felszámoló által a FAKTOR 2000 „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-003575, székhely: 9400 Sopron, Terv utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.115 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 5. 08 óra 00 perckor, a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50) felszámoló által a FAKTOR 2000 „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-003575, székhely: 9400 Sopron, Terv utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2585528.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em.), mint a(z) FAKTOR 2000 „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-003575, székhely: 9400 Sopron, Terv utca 2.) Győri Törvényszék 3.Fpk.115/2020/26. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2585528
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 34 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Q-Tron Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22235767-00000000számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „FAKTOR 2000 Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 696 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 487 200 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: SAFE-KER Kft.-ben lévő üzletrész

Cég neve: SAFE-KER Kft
Cégjegyzékszáma: 01-09-295201
Cég főtevékenysége: TEÁOR 45-47 Kereskedelem, gépjárműjavítás
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 22,2%
Tehermentes: igen
Becsérték: 696 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrészről a szegedi.marianna@q-tron.hu email címen kérhetők további információk.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22235767-00000000 számú bankszámlára "FAKTOR 2000 Kft. "fa" vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt üzletrész megszerzésének az ügyvezető felé történő bejelentéséről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő üzletrész harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 70%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált vagyonra kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2585528/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 21. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.