Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 03. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 03. 16:00

Ismertető

Készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1.052 db tételből álló, számítástechnikai eszközökből, kiegészítőkből, gyermek játékokból, részben használt, részben szervizre visszavett műszaki eszközökből valamint használt irodai berendezésekből álló készletállomány. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a készletállomány tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azt egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 16:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 16:00
Pályázat vége
2022. 02. 21. | 16:00
Ügyszám
17.Fpk.2128
EÉR azonosító
P2605805
Becsérték
2 700 000 Ft
Minimálár
1 350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
Central Shop Hungary Kft„f.a.”
Székhely
1106 Budapest, Heves utca 53.
Cégjegyzékszám
01-09-937187

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.2128 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Central Shop Hungary „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937187, székhely: 1106 Budapest, Heves utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Central Shop Hungary „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-937187, székhely: 1106 Budapest, Heves utca 53.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.2128/2020/17. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605805
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 135 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1.052 db tételből álló, számítástechnikai eszközökből, kiegészítőkből, gyermek játékokból, részben használt, részben szervizre visszavett műszaki eszközökből valamint használt irodai berendezésekből álló készletállomány.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a készletállomány tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azt egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 350 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: számítástechnikai árú, bútor, játék

Típus: Műszaki cikk
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 052 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2022. 02. 09. napján 11 órakor, helyszíne 1028 Budapest, Patakhegyi u. 83-85. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül a vagyonelemek megtekintésére nincs mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés fordított adózás hatálya alá esik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor. A készletek elszállításáról a vevőnek saját költségén kell gondoskodnia.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyonelemek értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A készletállomány harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.
Nyilatkozzuk, hogy nem volt olyan jogosult, akit az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, értesíteni kellett volna.
Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámolónak az értékesíteni kívánt vagyonelemek tekintetében elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605805/tetelek.pdf