Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 30. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 30. 08:00

Ismertető

Polgár külterület 026 hrsz-ú és 039 hrsz-ú ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Polgár külterület 026 hrsz-ú és 039 hrsz-ú ingatlanok

Jelentkezési határidő
2022. 05. 30. | 08:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 31. | 08:00
Pályázat vége
2022. 06. 16. | 08:00
Ügyszám
11.Vpk.1
EÉR azonosító
P2687129
Becsérték
210 000 Ft
Minimálár
210 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete  törölt cég
Székhely
4090 Polgár, Hősök utca 108.
Cégjegyzékszám
09-02-000017

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Vpk.1 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) vagyonrendező által a Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt cég (cégjegyzékszám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) Debreceni Törvényszék 11.Vpk.1/2021/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2687129
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 16. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Polgári Szövetkezet”nevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A vagyonrendező akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Polgár külterület 026 hrsz-ú és 039 hrsz-ú ingatlanok

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 210 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 210 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 3 083 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 70 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 026
Területnagyság: 3 083 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:164 m2 nagyságú területre , jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 4 599 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 140 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 039
Területnagyság: 4 599 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a vagyonrendező közreműködése nélkül megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonrendezési eljárás alatt levő társaság nem adóalany, nem gazdasági társaság, ezért az eladónak a jelen jogügylet során számlakiállítási kötelezettsége nincs, ezért áfa fizetési kötelezettsége nem merül fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A vagyonrendező csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára "Polgári Szövetkezet vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ingatlant az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlanok birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati összeg befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a vagyonrendező felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorl��sát - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A vagyonrendező e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre a vagyonrendező a minimálárárat a becsérték 100%-ban állapítja meg. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. A Polgár külterület 026 hrsz-ú ingatlan becsértéke 70.000 Ft, minimálértéke 70.000 Ft. A Polgár külterület 039 hrsz-ú ingatlan becsértéke 140.000 Ft, minimálértéke 140.000 Ft. A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be a tulajdonjogváltozást az ingatlan nyilvántartásba. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a vagyonrendezőt és az adóst más, így kártérítési kötelezettség nem terheli. A Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján a vagyonrendezés alatt álló gazdálkodó szervezet ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A szükségessé vált törlést az ingatlan-nyilvántartásban – Törvényszék végzése alapján- az ingatlanügyi hatóság végzi.
Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2687129/tetelek.pdf