Eredménytelenítés ideje
2022. 06. 22. 10:45
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 06. 22. 10:45

Ismertető

TOUCH SAE/ 2 CC eszpresszó kétkaros kávégépek és Mazzer Super Jolly kávéőrlőgépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

TOUCH SAE/ 2 CC eszpresszó kétkaros kávégépek (42 db) és Mazzer Super Jolly kávéőrlőgépek (10 db)

Jelentkezési határidő
2022. 05. 27. | 08:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 28. | 08:00
Pályázat vége
2022. 06. 13. | 08:00
Ügyszám
14.Fpk.679
EÉR azonosító
P2695514
Becsérték
1 500 000 Ft
Minimálár
1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Capital Control Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Cégjegyzékszám
01-09-283518

Adós adatai

Cégnév
TEAM-SPIRIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft„f.a.”
Székhely
1095 Budapest, Soroksári út 60.
Cégjegyzékszám
01-09-714968

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 14.Fpk.679 ügyszámú nyilvános pályázat, a Capital Control Partner Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-283518, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.) felszámoló által a TEAM-SPIRIT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-714968, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.679 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 13. 08 óra 00 perckor, a Capital Control Partner Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-283518, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.) felszámoló által a TEAM-SPIRIT Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-714968, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.679 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 28. 08 óra 00 perckor, a Capital Control Partner Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-283518, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.) felszámoló által a TEAM-SPIRIT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-714968, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2695514.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Capital Control Partner Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-283518, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.), mint a(z) TEAM-SPIRIT Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-714968, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) Fővárosi Törvényszék 14.Fpk.679/2019 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2695514
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 28. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Capital Control Partner Kft GRÁNIT Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10606638-00000000 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig. A közleményben fel kell tüntetni a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, a pályázati eljárás EÉR azonosító számát valamint „Team-Spirit Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül.A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül. Érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

TOUCH SAE/ 2 CC eszpresszó kétkaros kávégépek (42 db) és Mazzer Super Jolly kávéőrlőgépek (10 db)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: TOUCH SAE/ 2 CC eszpresszó kétkaros kávégépek (42 db)és Mazzer Super Jolly kávéőrlőgépek (10 db)

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem A vagyontárgyakon az UniCredit Bank Hugary Zrt, a Garantiqua Hitelgarancia Zrt és az MFB Zrt zálogjoga van.
Mennyisége: 52 db
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg, dr.kovacs.levente@ccp.hu címen kérhetők további információk.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a vagyontárgy értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a Vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 10 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Capital Control Partner Kft. GRÁNIT Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10606638-00000000 számú bankszámlára "Team-Spirit Kft. "fa" vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámlán jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 120 napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén 10.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 35.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 130.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 350.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.500.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 100%-ban állapítja meg. A 42 db kávézógép és 10 db őrlőgép kizárólag egyben került értékesítésre. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2695514/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 13. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 28. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.