Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 26. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 26. 10:00

Ismertető

Orvostechnikai eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Orvostechnikai eszközök

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 10:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 10:00
Pályázat vége
2022. 06. 11. | 10:00
Ügyszám
3 Fpk. 829
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2696100
Becsérték
10 047 000 Ft
Minimálár
8 037 600 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Denamay Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.
Cégjegyzékszám
13-09-206472

Adós adatai

Cégnév
Euro-Fizikó 2014. Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2040 Budaörs, Kossuth Lajos utca 5..
Cégjegyzékszám
13 09 175680

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3 Fpk. 829 ügyszámú nyilvános pályázat, a Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.) felszámoló által a Euro-Fizikó 2014. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 175680, székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.), mint a(z) Euro-Fizikó 2014. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 175680, székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos utca 5..) Budapest Környéki Törvényszék 3 Fpk. 829/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2696100
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 401 880 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az Euro-Fizikó 2014 Kft. "f.a." MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11680565 számú számlájára szükséges befizetni.
Az átutalási közleménybe fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és az Euro-Fizikó 2014 Kft. "f.a." cégnevet. Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Csődtv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Csődtv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg,

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Orvostechnikai eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 047 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 037 600 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Orvostechnikai eszközök

Típus: Műszaki cikk
Állapot: Újszerű
Tehermentes: nem zálogjog
Mennyisége: 43 db
Becsérték: 10 047 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok 2022.05.19. napján 9:00 - 10:00 között tekinthetők meg. Kérjük a megtekintési szándékot az EÉR felületén jelezni szíveskedjenek, ennek hiányában a kolléga nem biztos, hogy a helyszínen fog tartózkodni. Megtekintés helye: 1147 Budapest, Telepes utca 54-56.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A nyertes pályázót áfa fizetési kötelezettség terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

Jelen értékesítési hirdetményben szereplő vagyontárgy meghirdetése 2 (második) alkalommal történt.


A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2696100/tetelek.pdf