Legmagasabb ajánlat
50 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2016. 10. 31. 19:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2016. 10. 31. 19:00

Ismertető

MTESZ ingatlan - Pécs

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pécs II. ker. belterület 16573/2 hrsz.-ú, természetben a Búza tér 6. sz. alatt található 4879 m2 területű 1029/4880 tulajdoni hányadú kivett irodaház megnevezésű ingatlant

Pályázat kezdete
2016. 09. 23. | 12:00
Pályázat vége
2016. 10. 31. | 19:00
Ügyszám
4.Fpk.01-12-012221
EÉR azonosító
P495223
Becsérték
150 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége„f.a.”
Székhely
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Cégjegyzékszám
13.PK.60.431/1989

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
az ajánlti ár túl alacsony

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. október 31. 19 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. szeptember 23. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P495223.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.01-12-012221/15. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P495223
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. szeptember 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. október 28. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összegét a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázóknak az értékelést, ártárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti, nyertes pályázó esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécs II. ker. belterület 16573/2 hrsz.-ú, természetben a Búza tér 6. sz. alatt található 4879 m2 területű 1029/4880 tulajdoni hányadú kivett irodaház megnevezésű ingatlant

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 150 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaház

Típus:
iroda
Területe:
4 879 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1029/4880

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
4 879 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
MTESZ

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében a következő tények vannak feljegyezve és a következő jogok vannak bejegyezve: elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetők, előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül átutalással esedékes.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről, - nyilatkozatot arról, hogy az ingatlanra érvényes határozott idejű bérleti szerződést átvállalja. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben ezen ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás feltételeit előzetesen a felszámoló ismerteti a résztvevőkkel. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően három esetben jelent meg az ingatlanra hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. Az ingatlant bemutató tenderfüzet megvásárolható 25.000 Ft + ÁFA áron.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P495223/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P495223#tenderfuzet

Licitnapló

2016. 10. 31. | 19:00 || A pályázat véget ért.

2016. 10. 15. | 10:56 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 18 órával.

2016. 10. 03. | 11:59 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 64 órával.

2016. 09. 23. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P495223F3 kommentje:

  Tisztelt felszámoló!Szertnék idópontot kérni a következő megtekintésre!Kérem jelezze,hogy mikor lehetséges,mivel pályázni kivánok az ingatlanra!üdv.1Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! Az ingatlant 2016. október 12-én szerdán 9-10 óra közötti időpontban tekinthetik meg.

 • || P495223F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A hétfői bemutatóra társaságunk is jelentkezik 9.00 érkezési időponttal.

 • || Értékesítő kommentje:

  Rendben

 • || P495223F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A hétfői megtekintés során kit kell a helyszínen keresni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Név szerint nem tudom előre megnevezni az ingatlant bemutató személyt. Bízom benne, hogy megtalálják egymást.

 • || P495223F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlanra érvényes határozott idejű bérleti szerződésről mit lehet tudni?

 • || Értékesítő kommentje:

  A szerződés 3 hónapos határidővel felmondható, így a szerződés megkötése és a fizetési határidőre figyelemmel a birtokbalépést tulajdonképpen nem akadályozza.

 • || P495223F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék érdeklődni, hogy mikor lehet megtekinteni az ingatlant, valamint kit kell ezzel kapcsolatban keresni? Válaszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  A pályázat 2016. szeptember 23-tól aktív, így kérem, hogy fogadja el, hogy 2016. szeptember 26-án hétfőn 9.00-11.00 óra közötti időpontban tekinthető meg az ingatlan.