Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2017. 02. 24. 10:53
Érvénytelen pályázat: egyéb okTovábbi információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2017. 02. 24. 10:53

Ismertető

Zamárdi ingatlan eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Zamárdi belterület 3616/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 55 069 m2 nagyságú kivett táborhely megnevezésű ingatlan 1/1 része.

Pályázat kezdete
2017. 02. 10. | 08:00
Pályázat vége
2017. 02. 27. | 13:00
Ügyszám
6.Fpk.19-15-000116
EÉR azonosító
P671960
Becsérték
470 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 83..
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
Balaton Entertainment Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft.„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Egyetem utca 9..
Cégjegyzékszám
19-09-517247

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.19-15-000116 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az eljárás során új információk jutottak a felszámoló tudomására, amelyek a pályázati kiírásban nem kerültek feltüntetésre.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.19-15-000116 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 10. 08 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P671960.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..), mint a(z) Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-15-000116/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671960
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. február 10. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. február 27. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Balaton Entertainment Kft. "f.a." bankszámlájára 10300002-10422580-49020023 "bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zamárdi belterület 3616/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 55 069 m2 nagyságú kivett táborhely megnevezésű ingatlan 1/1 része.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 470 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
telek
Területe:
55 069 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zamárdi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3616/2
Ingatlan postai címe:
8621 Zamárdi, hrsz. 3616/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
55 069 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, vételi jog,végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintése, előzetes egyeztetés alapján lehetséges. (www.georginvest.hu) Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. A vételár megfizetése a felszámoló a Balaton Entertainment Kft. "f.a." 10300002-10422580-49020023 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1 %-a, minimum 200.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P671960/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 02. 24. | 10:53 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 02. 10. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P671960F1 kommentje:

    Tiszteletem! Érdeklődnék, hogy az értékesítés +27% Áfával, vagy anélkül fog történni? Telek/Felépítmény adó kapcsán érdeklődnék, hogy 2017-ben Zamárdiban mekkora a felépítmény adó mértéke ft/nm*év? Valamint a meghírdetett ingatlan miképp van a fentiek szempontjából adóztatva (telek vagy felépítmény alapján?) . Mekkor a 2017-évi éves adója?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenység vonatkozásában az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta a cég. Az ingatlan tulajdonosával szemben Zamárdi Önkormányzata építményadó kötelezettséget állapít meg. Az adó mértéke évente változhat. Az építményadó négyzetméterenkénti összegéről információval nem rendelkezünk. A 2017. évi adó nem a vevőt terheli.