Legmagasabb ajánlat
7 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 03. 20. 18:07
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 03. 20. 18:07

Ismertető

Pécsi lakás 7636 Pécs Fagyöngy utca 12. III. 10.-es ajtó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan 7636 Pécs Fagyöngy utca 12. III. 10.-es ajtó, megnevezés: lakás, terület 74 m², szobák száma három és fél, eszmei hányad 430/ 10000, tulajdoni forma társasági Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.

Pályázat kezdete
2017. 02. 18. | 18:18
Pályázat vége
2017. 03. 07. | 12:18
Ügyszám
15..Fpk.452
Becsérték11 985 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2740 Abony, Berzsenyi utca 1..
Cégjegyzékszám
13-09-158679

Adós adatai

Cégnév
L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
7831 Pellérd, Arany János utca 7.
Cégjegyzékszám
02 06 068210

P��ly��zati K��zlem��ny

��rv��nytelen a 15..Fpk.452 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a L-AGOSZ Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 02 06 068210, sz��khely: 7831 Pell��rd, Arany J��nos utca 7.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az ��rv��nytelens��g indoka: Egy��b ok
Nem a p��ly��zati ki��r��snak megfelel�� minim��l ��rat ny��jtottak be.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 15..Fpk.452 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. m��rcius 7. 12 ��ra 18 perckor, a Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a L-AGOSZ Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 02 06 068210, sz��khely: 7831 Pell��rd, Arany J��nos utca 7.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 15..Fpk.452 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. febru��r 18. 18 ��ra 18 perckor, a Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a L-AGOSZ Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 02 06 068210, sz��khely: 7831 Pell��rd, Arany J��nos utca 7.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P691951.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..), mint a(z) L-AGOSZ Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 02 06 068210, sz��khely: 7831 Pell��rd, Arany J��nos utca 7.) P��csi T��rv��nysz��k 15..Fpk.452/2015/11. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. febru��r 2. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P691951
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. febru��r 18. 18 ��ra 18 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. m��rcius 6. 18 ��ra 18 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 559��550 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 559550 Ft., azaz ��tsz��z��tvenkilencezer��tsz��z��tven forint.
A 237 / 2009. (X 20.) Korm��nyrendelet alapj��n kisz��m��tott aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a Donau-Capital Vagyonkezel�� ��s P��nz��gyi Tan��csad�� Kft., sz��mlavezet�� OTP Bank Nyrt. 11701004-20245777-00000000. sz��m�� banksz��ml��ra. kell megfizetni, L-AGOSZ Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Bet��ti T��rsas��g ���fa��� ingatlan p��ly��zata b��natp��nz ���megjel��l��ssel.
Az aj��nlati biztos��t��k fizet��si k��telezetts��get csak abban az esetben tekinthet�� teljes��tettnek a p��ly��zat bead��sakor felt��lt��sre ker��l�� befizet��st igazol�� dokumentumon t��l az el��bbiekben megadott banksz��mlasz��m sz��ml��n hi��nytalanul j��v����r��sra ker��l.
Az aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a p��ly��zati felh��v��st ki��r�� felsz��mol��biztos az esetlegesen felmer��l�� bank k��lts��gekkel, ��rfolyamk��l��nbs��gekb��l ad��d�� vesztes��gekkel, ��s egy��b hi��nyokkal kapcsolatos hivatkoz��sokat nem fogad el.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A p��ly��zati biztos��t��k befizet��s��t a felsz��mol��biztos a p��ly��zatok beny��jt��s��ra nyitva ��ll�� hat��rid�� lej��ratakor ellen��rzi, a szab��lytalanul elj��r�� p��ly��z��t az elj��r��sb��l kiz��rja, az ��tutalt p��ly��zati biztos��t��kot visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nytelen, akkor az aj��nlati biztos��t��kot a felsz��mol��biztos nyolc munkanapon bel��l visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes a felsz��mol��biztos az aj��nlati biztos��t��kot a nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��tja a t��bbi p��ly��z��nak pedig az aj��nlati biztos��t��k az eredm��nyhirdet��s napj��t��l sz��m��tott nyolc munkanapon bel��l ker��l visszautal��sa. Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n, l��tre vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A �� (4) szerinti aj��nlatot t��v�� p��ly��z�� az elrendelt elektronikus ��rt��rgyal��son neki felr��hat�� okb��l nem vesz r��szt vagy a m��r megtett aj��nlat��t��l visszal��p.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Ingatlan
7636 P��cs Fagy��ngy utca 12. III. 10.-es ajt��, megnevez��s: lak��s, ter��let 74 m��, szob��k sz��ma h��rom ��s f��l, eszmei h��nyad 430/ 10000, tulajdoni forma t��rsas��gi

Az ingatlan P��cs kertv��rosi r��sz��n ���R��zsadomb��� v��rosr��szben van. Az ingatlan (lak��s) ��tlagos ��llapot��, k��zponti f��t��s�� konszolid��lt h��zban van. Parkol�� a h��z el��tt.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 11��985��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��csi lak��s

T��pus:
lak��s
Ter��lete:
74 m��
��llapota:
��tlagos
K��zm��ves��tetts��g foka:
teljesen k��zm��ves��tett
Tehermentes:
igen
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
11��985��000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
P��cs
Ingatlan fekv��se:
belter��let
Helyrajzi sz��m:
22174/7/A/25
Ingatlan postai c��me:
7636 P��cs , Fagy��ngy utca 12. III em. 10
Ter��letnagys��g:
74 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��csi lak��s

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c��me:
eszmei h��nyad 430/ 10000, tulajdoni forma t��rsas��gi

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): 7.sz��m��bejegyz�� hat��rozat, ��rkez��si id�� 35052 /2013.03.13 jelz��logjog 5 573 004 11 Ft. ��s j��rul��kai erej��ig, jogosult: Alap��tv��ny a Vid��k Kis ��s K��z��pv��llalkoz��sok Fejleszt��s��re 7621 P��cs Fels��malom utca 13. 10-es sz��m�� bejegyz�� hat��rozat, ��rkez��si id�� 35341/2015.02.26 jelz��logjog 461 657 Ft jogosult: Nemzeti Ad�� ��s V��mhivatal Baranya megyei Ad��igazgat��s��g

Az ingatlan tartoz��kai: be��p��tett konyhab��tor

Az ��p��letn��l jellemz�� saj��toss��gok: Az ingatlan P��cs kertv��rosi r��sz��n ���R��zsadomb��� v��rosr��szben van. Az ingatlan (lak��s) ��tlagos ��llapot��, k��zponti f��t��s�� konszolid��lt h��zban van. Parkol�� a h��z el��tt.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Az ��rt��kes��tend�� vagyonelemek megtekinthet��ek a felsz��mol��biztossal el��re egyeztetett id��pontban: email titkarsag@donaucapital.hu .A p��ly��zattal kapcsolatos egy��b inform��ci�� az elektronikus ��rt��kes��t��si rendszeren kereszt��l ��rhet��ek el.Felsz��mol��biztos a megaj��nlott v��tel��rat a p��ly��zati ir��ny��r 85 % -ban hat��rozza meg, mint v��tel��r minimumot. Ez alatti aj��nlatokat ��rv��nytelennek nyilv��n��tja a felsz��mol��biztos.Az ingatlan vonatkoz��s��ban az ��rt��kes��t��s ad��mentes.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��rat a Donau-Capital Vagyonkezel�� ��s P��nz��gyi Tan��csad�� Kft., sz��mlavezet�� OTP Bank Nyrt. 11701004-20245777-00000000 banksz��ml��ra kell megfizetni ��tutal��ssal, , L-AGOSZ Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Bet��ti T��rsas��g ���fa��� ingatlan v��tel��ra ��� k��zlem��nnyel, legk��s��bb a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l.
A tulajdon jogot szerz�� f��l a nyilv��nos ��rt��kes��t��se az ad��ssal, mint elad��val szemben besz��m��t��ssal nem ��lhet.
R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs.
A szerz��d��sk��t��s hat��rideje nyertes p��ly��z��val szerz��d��sk��t��sre a p��ly��zat elb��r��l��s��t k��vet�� 30. napon bel��l ker��l sor.
Az ad��sv��teli szerz��d��st k��sz��t�� ��s ellenjegyz�� ��gyv��det a felsz��mol��biztos v��lasztja ki illetve a szerz��d��sk��t��ssel kapcsolatos felmen�� minden k��lts��g, d��j, illet��k a nyertes p��ly��zat terheli.
Az ��gyv��di munkad��j ��sszege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem ��r�� v��tel��r eset��n a vagyont��rgy ��rt��k��nek egy sz��zal��ka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghalad�� v��tel��r eset��n sz��zezer forint tov��bb�� a 10 milli�� Ft-ot meghalad�� r��sz alapj��n tov��bbi 0,3 %.
Az ��gyv��di munkad��j az ��fa ��sszeg��t nem tartalmazza. A szerz��d��sk��t��s felt��tele hogy az E��R rendszert ��zemeltet�� sz��m��ra t��rt��n��, a felsz��mol��biztos ��ltal v��glegesnek elfogadott v��tel��r 1 % jutal��kfizet��si k��telezetts��g teljes��t��se, mely nem r��sze a teljes v��tel��rnak.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A szerz��d��sk��t��s hat��rideje nyertes p��ly��z��val szerz��d��sk��t��sre a p��ly��zat elb��r��l��s��t k��vet�� 30. napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A vagyont��rgy ��tad��sa a teljes v��tel��r megfizet��s��nek napj��t k��vet�� 15. munkanapon bel��l t��rt��nik.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A felsz��mol��biztos a p��ly��zatra be��rkezett aj��nlatokat ellen��rzi, a felt��teleket nem teljes��t�� vagy hi��nyos p��ly��zatokat ��rv��nytelenn�� nyilv��n��tja ��s kiz��rja.Az ��rv��nyes p��ly��zatokat a felk��n��lt v��tel��r alapj��n nagys��grendi sorrendbe ��ll��tja.A p��ly��zatok bont��s��ra p��ly��zati hat��rid�� lej��rat��t k��vet�� nyolc napon bel��l ker��l sor, A legmagasabb aj��nlatot t��v�� p��ly��z��t hirdeti meg a felsz��mol��biztos nyertesk��nt. El��v��s��rl��si jog gyakorl��sa: A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek, az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak: k��v��nnak-e ��lni el��v��s��rl��si jogukkal. A nyilatkozat t��tel��re legal��bb 10 napot kell biztos��tani, kiv��ve az 10. �� (1) bekezd��s f) pontja szerinti kis ��rt��k�� vagyont��rgyakra vonatkoz�� egyszer��s��tett elektronikus ��rt��kes��t��si elj��r��st, amely esetekben legal��bb 5 napot kell biztos��tani e nyilatkozat megt��tel��re az el��v��s��rl��si jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. �� (4) bekezd��s]. Ett��l elt��r�� elj��r��sr��l nem rendelkezhet.A felsz��mol��biztos t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10 %-kal elt��r�� p��ly��zat eset��n) nyilv��nos elektronikus online ��rt��rgyal��st tart.Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszert ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket.Az ��rt��kel��sr��l k��sz��lt jegyz��k��nyvet, a p��ly��zat bont��s��t��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol��biztos elk��sz��ti, az eredm��ny az E��R fel��let��n k��zz��t��telre ker��l.A felsz��mol��biztos eredm��nytelennek nyilv��n��tja a p��ly��zati elj��r��st, ha nincs aj��nlat, vagy ha a Cstv. 49 /D �� szerinti z��logjogosult t��l alacsonynak min��s��tik az aj��nlati ��rat, Jelent hirdetm��nyre a 237 / 2009. (X.20. ) Korm��nyrendelet ��s a 17 / 2014 II. 3.) Korm��nyrendelet vonatkoz�� szab��lyai az ir��nyad��ak.A felsz��mol��biztos fenntartja mag��nak a jogot, hogy a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��tja ��s lez��rja.Ezen a jogc��men sem a felsz��mol��biztossal sem az ��ltala k��pviselt t��rsas��ggal szemben semmilyen jogc��men ig��ny nem ��rv��nyes��thet��.Felsz��mol��biztos a megaj��nlott v��tel��rat a p��ly��zati ir��ny��r 85 % -ban hat��rozza meg, mint v��tel��r minimumot. Ez alatti aj��nlatokat ��rv��nytelennek nyilv��n��tja a felsz��mol��biztos.Az ingatlan vonatkoz��s��ban az ��rt��kes��t��s ad��mentes.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az aj��nlatok az elektronikus ��rt��kes��t��si rendszer (E��R) ig��nybev��tel��vel elektronikusan ny��jthat��ak be.
A p��ly��zatnak tartalmaznia kell:
1. P��ly��z�� adatait:
��� Gazdas��gi t��rsas��g, jogi szem��ly p��ly��z�� eset��ben c��gn��v, c��gjegyz��ksz��m, sz��khely, ad��sz��m, KSH sz��m, banksz��ml��t vezet�� p��nzint��zet megnevez��se, banksz��mlasz��ma, k��pvisel�� neve, c��me, 30 napn��l nem r��gebbi hat��lyos eredeti vagy m��solatban c��gkivonat, k��pviseletre jogosult vezet�� tiszts��gvisel�� vagy tiszts��gvisel��k al����r��si c��mp��ld��nyai,
��� mag��nszem��ly p��ly��z�� eset��ben: n��v, sz��let��si n��v, anyja neve, lakc��m, sz��let��si hely, ��s id��, szem��lyigazolv��ny sz��m, ad��azonos��t�� jel, szem��lyi sz��m:
2. vagyonelem pontos megnevez��s��t ��s a v��tel��r egy��rtelm�� megjel��l��s��t
3. fizet��k��pess��g igazol��sa, 30 napn��l nem r��gebbi, fizet��k��pess��g (fedezet) igazol��sa banki vagy ��gyv��di okirattal (banki fedezetigazol��s eset��n kiz��r��lagos felhaszn��l��ssal, c��lneves��tett hitel��g��rv��ny, let��tkezel�� ��gyv��d ��ltal igazolt ��gyv��di let��t kiz��r��lagos hozz��f��r��ssel)
4. aj��nlati biztos��t��k befizet��s��nek igazol��sa
5. nyilatkozatot arra vonatkoz��an, hogy a p��ly��z�� r��szletes p��ly��zati ki��r��sban foglaltakat megismerted ��s elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos aj��nlati k��t��tts��g v��llal��sa
7. k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozata arra vonatkoz��an, hogy p��ly��zat nyertess��ge eset��n ad��sv��teli szerz��d��st a felsz��mol��val annak ��rt��kel��se E��R rendszerben t��rt��nt megjelen��s��t sz��m��tott 30 napon bel��l megk��ti ��s a teljes v��tel��rat szerz��d��sk��t��st k��vet��en p��ly��zatban megaj��nlott, de legk��s��bb a ki��r��sban megszabott 30 napon bel��l ��tutalja
8. k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozat, hogy a vev�� a vagyont��rgyakat a v��tel��r kifizet��s��t��l sz��m��tott 15 napon bel��l birtokba veszi
9. Tudom��sulv��teli nyilatkozat arra vonatkoz��an, hogy amennyiben a 30 napos fizet��si hat��rid�� eredm��nytelen��l telik el, az elad�� el��ll a szerz��d��s megk��t��s��t��l
10. nyilatkozatot annak elfogad��s��r��l, hogy az ad��sv��teli szerz��d��s elk��sz��t��s��re a felsz��mol�� ��ltal megjel��lt ��gyv��d j��r el, melynek k��lts��ge a vev��t terheli
A felsz��mol��biztos r��sz��re a p��ly��zati ki��r��s nem jelent ��rt��kes��t��si k��telezetts��get, fenntartja mag��nak a jogot, hogy a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban r��szben vagy eg��szben eredm��nytelenn�� nyilv��n��thatja.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P691951/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 20. | 18:07 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 03. 07. | 12:18 || A pályázat véget ért.

2017. 02. 27. | 15:18 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 18 órával.

2017. 02. 18. | 18:18 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P691951F1 kommentje:

    Tisztelt,felszámoló.Megtekintésre,szeretnék,idöpontot.Pályázó

  • || Értékesítő kommentje:

    Megtekintés időpontja 2017.03.03. 10 óra a helyszínen. Kérem elektronikus levélben a megtekintési szándékot és elérhetőségét a titkarsag@donaucapital.hu megküldeni. Felszámolóbiztos