Legmagasabb ajánlat
16 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 04. 08. 17:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 04. 08. 17:00

Ismertető

befejezetlen 43,44 m2 területű lakás, 3,52 m2 erkéllyel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott társasház alapító okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilvántartott, a természetben a Budapest XIII.ker. Mór u.12. III.1.számú 43,44 m² alapterületű 1,5 szobás lakóingatlan, a hozzá tartozó 3,52 m² alapterületű erkéllyel. A lakás befejezésre szorul: ajtók, szaniterek, fűtőtestek, gépészet hiányzik, a falakon beázás nyomai láthatók. A lakás egy 2007 évben szerkezetileg elkészült található, amely még nem alakult társasházzá.

Pályázat kezdete
2017. 03. 24. | 08:00
Pályázat vége
2017. 04. 08. | 17:00
Ügyszám
4.Fpk.01-09-006630
Becsérték21 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
REAL-HOLDING FELSZÁMOLÓ, VAGYONKEZELŐ, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely
1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..
Cégjegyzékszám
01-09-738760

Adós adatai

Cégnév
ELSŐ PEST-BUDAI Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Szent László utca 8..
Cégjegyzékszám
01 09 568032

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 4.Fpk.01-09-006630 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Re��l Holding Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-738760, sz��khely: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25.., levelez��si c��m: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25..) felsz��mol�� ��ltal a Els�� Pest-Budai Ingatlanforgalmaz�� ��s Hasznos��t�� Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 568032, sz��khely: 1135 Budapest, Szent L��szl�� utca 8..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett a ki��r��snak megfelel�� aj��nlat
nem ��rkezett megfelel�� aj��nlat

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 4.Fpk.01-09-006630 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. ��prilis 8. 17 ��ra 00 perckor, a Re��l Holding Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-738760, sz��khely: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25.., levelez��si c��m: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25..) felsz��mol�� ��ltal a Els�� Pest-Budai Ingatlanforgalmaz�� ��s Hasznos��t�� Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 568032, sz��khely: 1135 Budapest, Szent L��szl�� utca 8..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 4.Fpk.01-09-006630 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. m��rcius 24. 08 ��ra 00 perckor, a Re��l Holding Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-738760, sz��khely: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25.., levelez��si c��m: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25..) felsz��mol�� ��ltal a Els�� Pest-Budai Ingatlanforgalmaz�� ��s Hasznos��t�� Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 568032, sz��khely: 1135 Budapest, Szent L��szl�� utca 8..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Re��l Holding Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-738760, sz��khely: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25.., levelez��si c��m: 1055 Budapest,, Balassi B��lint utca 25..), mint a(z) Els�� Pest-Budai Ingatlanforgalmaz�� ��s Hasznos��t�� Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 01 09 568032, sz��khely: 1135 Budapest, Szent L��szl�� utca 8..) F��v��rosi T��rv��nysz��k 4.Fpk.01-09-006630/9. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. m��rcius 9. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P697367
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. m��rcius 24. 08 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. ��prilis 8. 15 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 600��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��zat beny��jt��s��nak hat��ridej��t megel��z�� munkanapig, az Els�� Pest-Budai Kft. ,,f.a.'' ERSTE Bank Nyrt-n��l vezetett 11600006-00000000-17722520 sz. sz��ml��j��ra kell ��tutalni.


Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: Az aj��nlati biztos��t��kra a Ptk. vonatkoz�� rendelkez��sei az ir��nyad��k. A nyertes p��ly��z�� aj��nlati biztos��t��ka a v��tel��rba besz��m��t, m��g a t��bbi p��ly��z�� r��sz��re a p��ly��zat ki��rt��kel��s��t k��vet��en, legk��s��bb nyolc napon bel��l vissza kell fizetni. Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban az esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n l��tre, vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. �� (4) bekezd��s szerinti aj��nlatot t��v�� p��ly��z�� az elrendelt elektronikus ��rt��rgyal��son neki felr��hat�� okb��l nem vesz r��szt, vagy a m��r megtett aj��nlat��t��l visszal��p.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Az ingatlan-nyilv��ntart��sba beny��jtott t��rsash��z alap��t�� okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilv��ntartott, a term��szetben a Budapest XIII.ker. M��r u.12. III.1.sz��m�� 43,44 m�� alapter��let�� 1,5 szob��s lak��ingatlan, a hozz�� tartoz�� 3,52 m�� alapter��let�� erk��llyel. A lak��s befejez��sre szorul: ajt��k, szaniterek, f��t��testek, g��p��szet hi��nyzik, a falakon be��z��s nyomai l��that��k. A lak��s egy 2007 ��vben szerkezetileg elk��sz��lt tal��lhat��, amely m��g nem alakult t��rsash��zz��.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 21��000��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni h��nyada

T��pus:
lak��s
Ter��lete:
44 m��
��llapota:
��p��t��s alatt ��ll��
K��zm��ves��tetts��g foka:
teljesen k��zm��ves��tett
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
45/3973
Becs��rt��k:
16��700��000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekv��se:
belter��let
Helyrajzi sz��m:
27333
Ingatlan postai c��me:
1135 Budapest, M��r utca 12.. 3. em. 1.
Ter��letnagys��g:
44 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni h��nyada

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): 650.000.000 Ft keretbiztos��t��ki z��logjog a Pannon Creditor Kft. jav��raV��grehajt��si jog 9.306.275 Ft ��sszegben a NAV jav��ra

Az ��p��letn��l jellemz�� saj��toss��gok: ��n��ll�� helyrajti sz��mmal nem rendelkezik, t��rsash��zz�� alakul��s folyamatban van

Ingatlan ��llapota: ��p��t��s alatt ��ll��

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: 2017. m��rcius 31. 15.00 ��ra. K��rem a Tisztelt P��ly��z��kat, hogy megtekint��si sz��nd��kukat el��zetesen sz��veskedjenek jelezni az info@realholding.org emailc��men.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: Az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��t��l sz��m��tott 30 napon bel��l banki ��tutal��ssal a z��logjogosult MKB-n��l vezetett 10300002-10610959-49020011 sz��m�� sz��ml��j��ra (k��zlem��ny rovatba: Els�� Pest-Budai Kft. ���f.a.��� hrsz 27333/0/A/28).

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Az eredm��nyhirdet��st k��vet�� 8 napon bel��l.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: Birtokbav��tel��re a v��tel��r kifizet��s��t k��vet�� 5 napon bel��l ker��lhet sor.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A p��ly��zat lebonyol��t��s��ra a t��bbsz��r��sen m��dos��tott 1991. ��vi XLIX. t��rv��ny (a tov��bbiakban: Cstv.) 2012. m��rcius 1-je ut��n hat��lyos el����r��sai, tov��bb�� a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet el����r��sai az ir��nyad��k. A p��ly��zaton magyar ��s k��lf��ldi term��szetes szem��ly, jogi szem��lyis��ggel rendelkez�� t��rsas��g vehet r��szt. K��lf��ldi p��ly��z�� k��teles belf��ldi sz��khellyel rendelkez�� k��zbes��t��si megb��zottat megnevezni, akihez a p��ly��zati, elj��r��si ��s szerz��d��sk��t��si nyilatkozatok joghat��lyosan int��zhet��k. A p��ly��zatnak tartalmaznia kell a p��ly��z�� r��szletes ��s jogilag k��telez�� erej�� nyilatkozat��t az al��bbiakr��l: - a p��ly��z�� nyilatkozata, hogy a v��telre felaj��nlott vagyont��rgyat meg k��v��nja v��s��rolni, - az ��r, melyet a p��ly��z�� a meghirdetett vagyont��rgy��rt fizet; a p��ly��zati ��rat nett�� ��sszegben kell meghat��rozni forintban (HUF), - egy h��napn��l nem r��gebbi c��gkivonat gazdas��gi t��rsas��g eset��n, a c��gjegyz��se jogosult szem��ly al����r��si c��mp��ld��nya - minimum 60 napos szerz��d��sk��t��si k��telezetts��g v��llal��sa, - kell��kszavatoss��g, garanci��lis ig��ny ��rv��nyes��t��s��nek kiz��r��s��r��l sz��l�� nyilatkozat. A Cstv. 49/A, (4) bekezd��se szerint a felsz��mol�� a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��thatja, ��s ��j p��ly��zatot ��rhat ki. Ha t��bb megfelel��, azonos ��rt��k�� (a v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10%-kal elt��r��) p��ly��zat ��rkezik, a felsz��mol�� k��teles a p��ly��z��k k��z��tt nyilv��nos ��rt��rgyal��st tartani. Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszer��nek ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket. Az ��rt��kel��s��r��l sz��l�� jegyz��k��nyvet - p��ly��zatbont��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l - a felsz��mol�� elk��sz��ti ��s a jegyz��k��nyv szkennelt v��ltozat��t felt��lti az E��R fel��let��re, ahol a p��ly��z��k ��ltal megtekinthet��. A p��ly��zatok ��rt��kes��t��s��n��l ��rt��kel��si szempont a v��tel��r nagys��ga. Az ��rt��kes��t��s MENTES az ��FA fizet��si k��telezetts��g al��l.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: A p��ly��zattal kapcsolatos minden k��lts��g - a p��ly��zat siker��t��l f��ggetlen��l - a p��ly��z��t terheli. Felh��vjuk az el��v��s��rl��sra jogosultakat, hogy ezen jogukat a Cstv. el����r��sai szerint, a nyilv��nos ��rt��kes��t��s keretei k��z��tt gyakorolhatj��k. A felsz��mol�� a besz��m��t��s lehet��s��g��t kiz��rja, kiv��ve a nyertes p��ly��z�� aj��nlati biztos��t��k��ra vonatkoz��lag, mely a v��tel��rba belesz��m��t. Az a p��ly��z��, akinek a felsz��mol��s alatt ��ll�� gazd��lkod��val szemben b��rmilyen tartoz��sa ��ll fenn, a p��ly��zaton nem vehet r��szt, ��gy be��rkezett p��ly��zat��t a felsz��mol�� nem veszi figyelembe.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 04. 08. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 03. | 13:34 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2017. 03. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P697367F5 kommentje:

  T Felszámoló! A tulajdonlap vagy 40 oldal, több mint 100 tulajdonossal. Kérdésem a következő: 1. miből derül ki, hogy a 45/3973 tulajdonhányad egy lakást takar és nem egy tároló? 2. Ha jól értelmezem több mint tíz éve nincs albetétesítés, tehát jogilag az egész épület osztatlan közös tulajdon. Legalább megosztási szerződés van a tulajdonosok között? 3. Nyilatkozna valamit az elbetétesítésről? a közös képviselő szerint 2007-óta áll az épület, és ezen idő alatt nem sikerült megkapni. Bár többszöri nekifutás volt, azóta az elhangzott ígéretekből nem lett semmi. Mivel a felszámolás alatti cég az építtető, Önök vállalják, hogy a felszámolás megszüntetése előtt még elkészítik az albetéteket? 4. Azt jól értelmezem, hogy mivel Önök felszámolják az építtetőt ezzel a garanciális javítások sem készülnek el? Érdeklődő

 • || P697367F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A 45/3973 tulajdoni hányad a pályázatban kiírt 45 nm-es lakás 1/1 tulajdoni hányada lesz albetétesítés után?

 • || P697367F2 kommentje:

  érdeklődnék ,hogy áfás avagy mentes az áfa alól az értékesítés ? üdv. bt.

 • || P697367F1 kommentje:

  Ha nincs önálló hrsz-a, akkor társtulajdonosoknak elővásárlási joguk van.Ez hány főt érint?Fontos kérdés, kérem válaszoljon.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt érdeklődő! A 100 feletti társtulajdonosra és a pályázat nyilvános jellegére tekintettel nincs szükség az elővásárlási jogosultak megnyilatkoztatására.