Irányár
21 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 13 nap, 14 óra és 20:47

Ismertető

befejezetlen 43,44 m2 területű lakás, 3,52 m2 erkéllyel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott társasház alapító okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilvántartott, a természetben a Budapest XIII.ker. Mór u.12. III.1.számú 43,44 m² alapterületű 1,5 szobás lakóingatlan, a hozzá tartozó 3,52 m² alapterületű erkéllyel. A lakás befejezésre szorul: ajtók, szaniterek, fűtőtestek, gépészet hiányzik, a falakon beázás nyomai láthatók. A lakás egy 2007 évben szerkezetileg elkészült található, amely még nem alakult társasházzá.

Pályázat kezdete
2017. 03. 24. | 08:00
Pályázat vége
2017. 04. 08. | 15:00
Ügyszám
4.Fpk.01-09-006630
Irányár21 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
REAL-HOLDING FELSZÁMOLÓ, VAGYONKEZELŐ, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely
1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..
Cégjegyzékszám
01-09-738760

Adós adatai

Cégnév
ELSŐ PEST-BUDAI Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Szent László utca 8..
Cégjegyzékszám
01 09 568032

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-09-006630 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 24. 08 óra 00 perckor, a Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..) felszámoló által a Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..), mint a(z) Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.01-09-006630/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P697367
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 8. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejét megelőző munkanapig, az Első Pest-Budai Kft. ,,f.a.'' ERSTE Bank Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-17722520 sz. számlájára kell átutalni.


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott társasház alapító okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilvántartott, a természetben a Budapest XIII.ker. Mór u.12. III.1.számú 43,44 m² alapterületű 1,5 szobás lakóingatlan, a hozzá tartozó 3,52 m² alapterületű erkéllyel. A lakás befejezésre szorul: ajtók, szaniterek, fűtőtestek, gépészet hiányzik, a falakon beázás nyomai láthatók. A lakás egy 2007 évben szerkezetileg elkészült található, amely még nem alakult társasházzá.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni hányada

Típus:
lakás
Területe:
44 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
45/3973
Becsérték:
16 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
27333
Ingatlan postai címe:
1135 Budapest, Mór utca 12.. 3. em. 1.
Területnagyság:
44 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 650.000.000 Ft keretbiztosítéki zálogjog a Pannon Creditor Kft. javáraVégrehajtási jog 9.306.275 Ft összegben a NAV javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: önálló helyrajti számmal nem rendelkezik, társasházzá alakulás folyamatban van

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2017. március 31. 15.00 óra. Kérem a Tisztelt Pályázókat, hogy megtekintési szándékukat előzetesen szíveskedjenek jelezni az info@realholding.org emailcímen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a zálogjogosult MKB-nál vezetett 10300002-10610959-49020011 számú számlájára (közlemény rovatba: Első Pest-Budai Kft. „f.a.” hrsz 27333/0/A/28).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 8 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbavételére a vételár kifizetését követő 5 napon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat lebonyolítására a többszörösen módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2012. március 1-je után hatályos előírásai, továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzése jogosult személy aláírási címpéldánya - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. A Cstv. 49/A, (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékesítés MENTES az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P697367F1 kommentje:

    Ha nincs önálló hrsz-a, akkor társtulajdonosoknak elővásárlási joguk van.Ez hány főt érint?Fontos kérdés, kérem válaszoljon.