Eredménytelenítés ideje
2017. 04. 17. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 04. 17. 14:00

Ismertető

3. csomag Pécs, "Uránvárosi-, Budai vámi-, Kertvárosi autóbusz pályaudvarok" megnevezésű ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

3. csomag Uránvárosi autóbusz-pályaudvar Pécs 653/6. hrsz.; Pécs 653/3. hrsz. (kerékpárút); Pécs 653/4. hrsz. (járda); Pécs 23913/102. hrsz. (kertvárosi - Sztáray M. u. - autóbusz-pályaudvar telek); és Pécs 41733/3. hrsz. Budai Vám ingatlanokból áll.

Pályázat kezdete
2017. 04. 01. | 12:00
Pályázat vége
2017. 04. 17. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.02-13-000590
Megnézem az előző kiírást
Becsérték254 041 200 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév
PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a.”
Székhely
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 33..
Cégjegyzékszám
02-10-060068

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 5.Fpk.02-13-000590 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Vectigalis Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-044074, sz��khely: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14..., levelez��si c��m: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14...) felsz��mol�� ��ltal a PK. Zrt. P��csi K��zleked��si Zrt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 02-10-060068, sz��khely: 7622 P��cs, Bajcsy-Zsilinszky Endre ��t 33..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
Nem ��rkezett v��teli aj��nlat.

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 5.Fpk.02-13-000590 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. ��prilis 17. 14 ��ra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-044074, sz��khely: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14..., levelez��si c��m: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14...) felsz��mol�� ��ltal a PK. Zrt. P��csi K��zleked��si Zrt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 02-10-060068, sz��khely: 7622 P��cs, Bajcsy-Zsilinszky Endre ��t 33..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 5.Fpk.02-13-000590 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. ��prilis 1. 12 ��ra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-044074, sz��khely: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14..., levelez��si c��m: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14...) felsz��mol�� ��ltal a PK. Zrt. P��csi K��zleked��si Zrt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 02-10-060068, sz��khely: 7622 P��cs, Bajcsy-Zsilinszky Endre ��t 33..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P724842.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Vectigalis Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-044074, sz��khely: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14..., levelez��si c��m: 1097 Budapest, K��nyves K��lm��n krt. 12-14...), mint a(z) PK. Zrt. P��csi K��zleked��si Zrt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 02-10-060068, sz��khely: 7622 P��cs, Bajcsy-Zsilinszky Endre ��t 33..) P��csi T��rv��nysz��k 5.Fpk.02-13-000590/9. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. m��rcius 16. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P724842
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. ��prilis 1. 12 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. ��prilis 17. 12 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 7��821��236 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: A p��ly��zati aj��nlat ��rv��nyess��g��nek felt��tele a meghirdetett nett�� ir��ny��r alapj��n sz��molt b��natp��nz megfizet��se ad��s gazd��lkod�� szervezet Erste Bank Hungary Zrt.-n��l vezetett 11600006-00000000-77057529 sz��m�� sz��ml��j��ra, ���Aj��nlati biztos��t��k 3. csomag" k��zlem��nnyel, legk��s��bb a p��ly��zati hat��rid�� lez��r��sa ��s ennek igazol��sa a p��ly��zati anyagban.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nytelen, az aj��nlati biztos��t��kot a felsz��mol�� 8 munkanapon bel��l visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes, a felsz��mol�� az aj��nlati biztos��t��kot nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��tja, a t��bbi p��ly��z��nak pedig az aj��nlat biztos��t��k teljes ��sszeg��t az eredm��nyhirdet��s napj��t��l- a Cstv. 49/A.��. (4) bekezd��s szerinti ��rt��rgyal��s eset��n az ��rt��rgyal��s eredm��nyhirdet��se napj��t��l-, sz��m��tott 8 munkanapon bel��l vissza kell utalni.
Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban az esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n l��tre, vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.�� (4) bekezd��s szerinti aj��nlatot t��v�� p��ly��z�� az elrendelt elektronikus ��rt��rgyal��son neki felr��hat�� okb��l nem vesz r��szt, vagy a m��r megtett aj��nlat��t��l visszal��p.
A felsz��mol�� az ��rt��kes��t��ssel kapcsolatban ��r��sos aj��nlatokat k��r beny��jtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt. ��ltal felt��lt��tt hirdetm��ny alapj��n az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszer (E��R) ig��nybev��tel��vel, elektronikusan ny��jthat�� be.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

3. csomag
Ur��nv��rosi aut��busz-p��lyaudvar P��cs 653/6. hrsz.;
P��cs 653/3. hrsz. (ker��kp��r��t);
P��cs 653/4. hrsz. (j��rda);
P��cs 23913/102. hrsz. (kertv����rosi - Szt��ray M. u. - aut��busz-p��lyaudvar telek);
��s P��cs 41733/3. hrsz. Budai V��m ingatlanokb��l ��ll.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 254��041��200 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��cs, III. ker��let 653/6. hrsz.

T��pus:
Kivett aut��busz-p��lyaudvar, 2 egy��b ��p��let
Ter��lete:
12��176 m��
��llapota:
��tlagos
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
102��141��900 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
P��cs
Ingatlan postai c��me:
7622 P��cs, hrsz. 653/6. hrsz.
Ter��letnagys��g:
12��176 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��cs, III. ker��let 653/6. hrsz.

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): a csatolt tulajdoni lap szerint r��szletezve.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

2. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��cs, III. ker��let 653/3. hrsz.

T��pus:
kivett ker��kp��r��t
Ter��lete:
2��095 m��
��llapota:
��tlagos
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
7��405��300 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
P��cs
Ingatlan postai c��me:
7622 P��cs, hrsz. 653/3.
Ter��letnagys��g:
2��095 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��cs, III. ker��let 653/3. hrsz.

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): a mell��kelt tulajdoni lapon r��szletezve.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

3. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��cs III. ker. 653/4. hrsz.

T��pus:
kivett j��rda
Ter��lete:
709 m��
��llapota:
��tlagos
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
2��828��700 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Ter��letnagys��g:
709 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��cs III. ker. 653/4. hrsz.

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): a csatolt tulajdoni lapon r��szletezve.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

4. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��cs I. ker. 41733/3. hrsz.

T��pus:
Kivett ��p��let ��s aut��busz ��llom��s
Ter��lete:
154 m��
��llapota:
��tlagos
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
2��170��000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Ter��letnagys��g:
154 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��cs I. ker. 41733/3. hrsz.

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): r��szletesen a csatolt tulajdoni lapon.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

5. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: P��cs II. ker. 23913/102. hrsz.

T��pus:
kivett buszp��lyaudvar
Ter��lete:
20��813 m��
��llapota:
��tlagos
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
139��495��300 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
P��cs II. ker��let
Ingatlan postai c��me:
7636 P��cs II. ker��let, Szt��rai Mih��ly ��t 6..
Ter��letnagys��g:
20��813 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
P��cs II. ker. 23913/102. hrsz.

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): a csatolt tulajdoni lapon r��szletezve.

Ingatlan ��llapota: ��tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Az ��rt��kes��t��sre ker��l�� vagyonelemeket ��s adatainak megtekint��s��t a felsz��mol�� a p��ly��z��k r��sz��re jelen hirdetm��ny E��R megjelen��s��t��l sz��m��tott 15. napt��l el��zetes id��pont egyeztet��st ut��n, 2017. m��rcius 22-��n 10 ��r��t��l biztos��tja (92/511-550)

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r megfizet��s��t a felsz��mol�� ��tutal��ssal az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��t��l sz��m��tott legk��s��bb 15 napon bel��l k��ri teljes��teni.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A p��ly��zatok bont��s��ra a p��ly��zati hat��rid�� lej��rt��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor. Az ��rt��kel��sr��l k��sz��lt jegyz��k��nyvet a p��ly��zatbont��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol�� elk��sz��ti ��s az eredm��ny az E��R fel��let��n k��zz��t��telre ker��l.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r kifizet��s��t k��vet��en felsz��mol�� el��zetes id��pont egyeztet��st k��vet��en birtokba adja az vagyonelemeket.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A felsz��mol�� a p��ly��zati aj��nlatokat a felk��n��lt v��tel��rak nagys��ga szerinti sorrendbe ��ll��tja, figyelmen k��v��l hagyva az ��rv��nytelen aj��nlatokat. A v��s��rl��sra jogosult kiv��laszt��s��n��l a kiemelt szempont az aj��nlati ��r nagys��ga. Az aj��nlatok k��z��l el��nyt ��lvez az, aki a megaj��nlott v��tel��rat r��videbb hat��rid��n bel��l v��llalja megfizetni. A p��ly��zatok bont��s��ra a p��ly��zati hat��rid�� lej��rt��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor. Az ��rt��kel��sr��l k��sz��lt jegyz��k��nyvet a p��ly��zatbont��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol�� elk��sz��ti ��s az eredm��ny az E��R fel��let��n k��zz��t��telre ker��l. A felsz��mol�� t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10 %-al elt��r�� p��ly��zat eset��n) nyilv��nos ��rt��rgyal��s tart. Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszer��nek ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket. A felsz��mol�� eredm��nytelennek nyilv��n��tja a p��ly��zati elj��r��st, ha nincs aj��nlat, vagy ha a Cstv. 49/D ��. szerinti z��logjogosult t��l alacsonynak min��s��ti az aj��nlati ��rat. Jelen hirdetm��nyre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet ��s a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkoz�� szab��lyai az ir��nyad��ak. A felsz��mol�� fenntartja mag��nak a jogot, hogy a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��tsa ��s lez��rja. Ezen a jogc��men sem a felsz��mol��val, sem az ��ltala k��pviselt felsz��mol��s alatt ��ll�� t��rsas��ggal szemben semmilyen jogc��men ig��ny nem ��rv��nyes��thet��. A meghirdetett ing��s��gok kiz��r��lag egy��ttesen ker��lnek ��rt��kes��t��sre. Egy��ttes ��rt��kes��t��s sikertelens��ge eset��n ��� megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban ��� az elj��r��s eredm��nytelen. Elad�� kell��kszavatoss��got nem v��llalnak. Az ��rt��kes��t��sre az ��FA tv. megfelel�� rendelkez��sei ir��nyad��ak.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az aj��nlatoknak tartalmazniuk kell:
A p��ly��z�� nev��t, sz��khely��t, az azonos��t��s��ra alkalmas tov��bbi adatokat, gazd��lkod�� szervezetek hat��lyos c��gkivonat��t, a c��gjegyz��sre jogosult vezet�� tiszts��gvisel��(k) al����r��si c��mp��ld��ny��t, az aj��nlott nett�� v��tel��rat, nyilatkozatot 60 napos aj��nlati k��t��tts��g v��llal��s��r��l.
A 3. ��s a 4. csomagra beny��jtott v��teli aj��nlatnak tartalmaznia kell annak igazol��s��t, hogy a p��ly��z�� a P��cs Megyei jog�� V��ros ��nkorm��nyzat��val k��t��tt meg��llapod��s alapj��n k��zleked��s szolg��ltat��st, mint ��nkorm��nyzati k��zszolg��ltat��si feladatot l��t el, illetve legal��bb ��g��rv��nyt, hogy a j��v��ben el fogja l��tni, vagy a P��cs Megyei jog�� V��ros ��nkorm��ny nyilatkozat��t, hogy a k��zszolg��ltat��si feladat ell��t��sa ��rdek��ben v��s��rol.
K��telezetts��gv��llal�� nyilatkozatot, hogy az ad��sv��teli szerz��d��st az ��rt��kel��si jegyz��k��nyv E��R rendszerben t��rt��nt megjelen��s��t��l sz��m��tottan ��s azt k��vet��en 15 napon bel��l megk��ti, hogy az E��R rendszer m��k��dtet��je r��sz��re a nett�� v��tel��r 1 %-��t mint jutal��kot megfizette, tov��bb�� a v��tel��r szerz��d��sk��t��st k��vet�� 15 napon bel��l ��tutalja.
Az aj��nlati biztos��t��k befizet��s��nek igazol��s��t a p��ly��zat beny��jt��s��ig.

A p��ly��zatok bont��s��ra a p��ly��zati hat��rid�� lej��rt��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor. Az ��rt��kel��s��r��l sz��l�� jegyz��k��nyvet p��ly��zatbont��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol�� elk��sz��ti ��s a jegyz��k��nyv szkennelt v��ltozat��t felt��lti az E��R fel��let��re, ahol a p��ly��z��k ��ltal megtekinthet��.
A p��ly��zatok ��rt��kel��s��n��l els��dleges ��rt��kel��si szempont a v��tel��r nagys��ga.
A felsz��mol�� t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (a v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10%-al elt��r��) p��ly��zat eset��n nyilv��nos ��rt��rgyal��st tart. Az ��rt��rgyal��sr��l az ��ER rendszer��nek ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket.
Felsz��mol�� eredm��nytelennek nyilv��n��tja a p��ly��zati elj��r��st, ha a p��ly��zati ki��r��sban meghat��rozott felt��teleknek megfelel�� aj��nlatot nem adtak be.
Felsz��mol�� k��zvetlen��l felh��vja a t��rsas��got, valamint t��rsas��gok tagjait el��v��s��rl��si joguk gyakorl��s��ra, valamint a Cstv. 49/C. ��-��ban meghat��rozott el��v��s��rl��si jogosultak figyelm��t arra, hogy el��v��s��rl��si jogukat a jelen p��ly��zati elj��r��s keret��ben gyakorolhatj��k.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P724842/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 04. 17. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 03. | 13:33 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2017. 04. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.