Eredménytelenítés ideje
2017. 05. 06. 15:04
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 05. 06. 15:04

Ismertető

Követelés magánszeméllyel szemben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Követelés magánszeméllyel szemben

Pályázat kezdete
2017. 04. 21. | 15:04
Pályázat vége
2017. 05. 06. | 15:04
Ügyszám
1.Fpk.13-2013-002439
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
Ezüst Holdfény Vallási Egyesület„f.a.”
Székhely
2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.
Cégjegyzékszám
01-02-0015589

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.13-2013-002439 ügyszámú nyilvános pályázat, a Corabil Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a Ezüst Holdfény Vallási Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-02-0015589, székhely: 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.13-2013-002439 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 6. 15 óra 04 perckor, a Corabil Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a Ezüst Holdfény Vallási Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-02-0015589, székhely: 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.13-2013-002439 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 21. 15 óra 04 perckor, a Corabil Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a Ezüst Holdfény Vallási Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-02-0015589, székhely: 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P727114.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Corabil Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..), mint a(z) Ezüst Holdfény Vallási Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 01-02-0015589, székhely: 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.13-2013-002439/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727114
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. április 21. 15 óra 04 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. május 6. 15 óra 04 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a „Ezüst Holdfény Vallási Egyesület FA” ajánlati biztosíték” közleménnyel, a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített, az ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követelés magánszeméllyel szemben

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb követelés magánszeméllyel szemben

A követelés összege:
3 700 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő követeléshez kapcsolódó dokumentáció az iroda@corabil.hu e-mail címen előzetesen egyeztetett időpont után tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésé a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 2 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:  a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat) a vagyontárgy pontos megnevezését egyösszegű, nettó vételár megjelölését az ajánlott fizetési feltételeket az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond fedezeti igazolást a fennmaradó vételár tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P727114/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 05. 06. | 15:04 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 21. | 15:04 || A pályázat megkezdődött.