Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 12:24
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 12:24

Ismertető

Kivett üzemi terület Komlón

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Komló belterületén 2413/12 helyrajzi számon nyilvántartott természetben 7300 Komló, Altáró út 4-6. sz. alatt található "kivett üzemi terület" ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 12:24
Pályázat vége
2017. 06. 19. | 12:24
Ügyszám
4.Fpk.70.025
Megnézem az előző kiírást
Becsérték17 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév
STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.
Cégjegyzékszám
11-09-001504

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 4.Fpk.70.025 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Credit-Audit Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-674540, sz��khely: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A..) felsz��mol�� ��ltal a STEEL Ipari Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-001504, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kand�� K��lm��n ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
nem ��rkezett aj��nlat, a vagyon ism��telten meghirdet��sre ker��l

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 4.Fpk.70.025 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��nius 19. 12 ��ra 24 perckor, a Credit-Audit Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-674540, sz��khely: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A..) felsz��mol�� ��ltal a STEEL Ipari Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-001504, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kand�� K��lm��n ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 4.Fpk.70.025 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��nius 2. 12 ��ra 24 perckor, a Credit-Audit Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-674540, sz��khely: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A..) felsz��mol�� ��ltal a STEEL Ipari Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-001504, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kand�� K��lm��n ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P763771.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Credit-Audit Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-674540, sz��khely: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Th��k��ly ��t 59/A..), mint a(z) STEEL Ipari Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 11-09-001504, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kand�� K��lm��n ��t 16.) Tatab��nyai T��rv��nysz��k 4.Fpk.70.025/2016. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. m��jus 18. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P763771
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. j��nius 2. 12 ��ra 24 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. j��nius 19. 12 ��ra 24 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 510��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: ��tutal��s a felsz��mol�� Credit-Audit Kft CIB Bankn��l vezetett 10700024-65644216-51100005 sz��m�� banksz��ml��j��ra.
Az ��tutal��s k��zlem��nyek��nt k��rj��k megjel��lni: " Steel Kft f.a. 2413/12 hrsz aj��nlati biztos��t��k".

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: Az aj��nlati biztos��t��k befizet��s��r��l sz��l�� bizonylatot a p��ly��z�� k��teles az aj��nlat��hoz mell��kletben csatolni.
Az aj��nlati biztos��t��k a v��tel��rba besz��m��t, nem nyertes p��ly��z�� eset��n az 8 munkanapon bel��l, kamatmentesen visszafizet��sre ker��l.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Koml�� belter��let��n 2413/12 helyrajzi sz��mon nyilv��ntartott term��szetben 7300 Koml��, Alt��r�� ��t 4-6. sz. alatt tal��lhat�� "kivett ��zemi ter��let" ingatlan 1/1 tulajdoni h��nyada.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 17��000��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: kivett ��zemi ter��let

T��pus:
fejleszt��si ter��let
Ter��lete:
2��049 m��
��llapota:
fel��j��tand��
K��zm��ves��tetts��g foka:
teljesen k��zm��ves��tett
Tehermentes:
nem
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
65��000��000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Koml��
Ingatlan fekv��se:
belter��let
Helyrajzi sz��m:
2413
Ingatlan postai c��me:
7300 Koml��, Alt��r�� utca 4-6.
M��vel��si ��g:
kivett
M��vel��s al��l kivett ter��let eset��n annak elnevez��se:
��zemi ter��let
Alr��szlet jele:
12
Ter��letnagys��g:
2��049 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
kivett ��zemi ter��let
A mindenkori tulajdonost megillet�� telki szolgalmi, illetve f��ldhaszn��lati jog:
iv��v��z ��tvezet��si jog, f��t��si mlegv��z ��tvezet��si jog, csapad��kv��z elvezet��si szorgalmi jog, t��vbesz��l�� vezet��k ��tvezet��si szorgalmi jog

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c��me:
STEEL Ipari Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Korl��tolt Felel��ss��g�� T��rsas��g f.a. (2800 Tatab��nya, Kand�� K��lm��n ��t 16.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r��sz): -vizvezet��si szorgalmi jog-egyetemleges keretbiztos��t��ki jelz��logjog MKB Bank Zrt 50.000.000.-Ft-v��grehajt��si jog Koml�� v��ros ��nkorm��nyzata 1.162.202.Ft ��s j��rul��kai

Ingatlan ��llapota: fel��j��tand��

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Az ingatlan, ig��ny eset��n 2017. j��nius 13-��n 10 ��s12 ��ra k��z��tt tekinthet�� meg, mellyel kapcsolatban felsz��mol�� k��ri az ��rdekl��d��ket, hogy az E��R fel��leten el��re jelezz��k esetleges r��szv��teli sz��nd��kukat.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r megfizet��se ��tutal��ssal t��rt��nik a felsz��mol�� t��rsas��g fentebb megjel��lt banksz��ml��j��ra, az ad��sv��teli szerz��d��st k��vet�� 8 napon bel��l.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A szerz��d��sk��t��sre az eredm��nyhirdet��st k��vet��en 15 napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: Az ��rt��kes��t��sre ker��l�� ingatlan birtokba ad��s��ra a teljes v��tel��r megfizet��s��t k��vet�� 15 napon bel��l ker��lhet sor.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A p��ly��zat sor��n azon p��ly��z�� ker��l nyertesk��nt kihirdet��sre, akinek az aj��nlata, mind annak ��sszeg��ben ��s fizet��si hat��ridej��ben a legjobbnak bizonyul.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: A p��ly��zat sor��n tulajdonjogot szerz�� p��ly��z�� az Ad��ssal szemben besz��m��t��ssal nem ��lhet.
A felsz��mol�� felh��vja az el��v��s��rl��sra jogosultak figyelm��t arra, hogy az el��v��s��rl��sra jogosultak jogaikat a nyilv��nos ��rt��kes��t��sen gyakorolhatj��k oly m��don, hogy a v��glegesen kialakult v��tel��r ismeret��ben nyilatkoznak v��teli sz��nd��kukr��l.

Felsz��mol�� felh��vja a p��ly��z��k figyelm��t arra, hogy a nyertes p��ly��z��nak a v��tel��r 1%-��t az E��R rendszer szolg��ltat��ja r��sz��re meg kell fizetnie, az ad��sv��teli szerz��d��sre csak azt k��vet��en van m��d.

Felsz��mol�� fenntartja mag��nak a jogot arra vonatkoz��an, hogy amennyiben az aj��nlatok nem ��rik el a 15mFt-ot, akkor eredm��nytelennek nyilv��n��tsa a p��ly��zatot.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P763771/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 12:24 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 12:24 || A pályázat megkezdődött.