Legmagasabb ajánlat
300 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 07. 04. 12:45
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 07. 04. 12:45

Ismertető

Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések Kör olló, EV687 típusú targonca akkumulátor, szerszámtartó állvány, oszlopos tűzőgép, Maxima 80 Vágógép, Hübner VS B 501 ipari mell ragasztó, Gigant félautomata pántológép, Klauze stancológép, kézi hidraulikus emelő 1 tonna, EV 687.33.10 Villás targonca, kasírozó, KP5 körolló, fém polcrendszer, videó megfigyelőrendszer, raklap emelő, stancoló gép, légpárnás vágógép targonca akkumulátor töltő stb. Felszámolóbiztos a lista szerinti vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti. A gépekről és a berendezésekről részletes lista kérhető a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus levélcímen. A gépek berendezések átlagos állapotúak, működőképesek. Irányára: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint. Az irányár nettó ár. Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény) 142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános szabályok szerint történik

Pályázat kezdete
2017. 06. 19. | 13:16
Pályázat vége
2017. 07. 04. | 13:17
Ügyszám
31.Fpk.01-14-000507
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2740 Abony, Berzsenyi utca 1..
Cégjegyzékszám
13-09-158679

Adós adatai

Cégnév
Papírpak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1239 Budapest, Ócsai út 6.
Cégjegyzékszám
01 09 707004

P��ly��zati K��zlem��ny

��rv��nytelen a 31.Fpk.01-14-000507 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a Pap��rpak Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 707004, sz��khely: 1239 Budapest, ��csai ��t 6.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az ��rv��nytelens��g indoka: Egy��b ok
A p��ly��zatban felsorolt egyes eszk��z��k min��s��gi ��llapota t��vesen ker��lt a bemutat��sra.R��szletesen a felt��lt��tt jegyz��k��nyvben.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 31.Fpk.01-14-000507 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��nius 19. 13 ��ra 16 perckor, a Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a Pap��rpak Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 707004, sz��khely: 1239 Budapest, ��csai ��t 6.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P787935.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Donau-Capital Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 13-09-158679, sz��khely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelez��si c��m: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..), mint a(z) Pap��rpak Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 01 09 707004, sz��khely: 1239 Budapest, ��csai ��t 6.) F��v��rosi T��rv��nysz��k 31.Fpk.01-14-000507/10. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. j��nius 1. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P787935
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. j��nius 19. 13 ��ra 16 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. j��lius 4. 13 ��ra 17 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 50��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 50000 Ft., azaz ��tvenezer forint
A 237 / 2009. (X 20.) Korm��nyrendelet alapj��n kisz��m��tott aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a Pap��rpak Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft. ���fa���, az OTP Bank Nyrt.-n��l vezetett 11713218-20003407-00000000 sz��m�� banksz��ml��ra. kell megfizetni, Pap��rpak Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft. . ���fa��� p��ly��zata b��natp��nz ���megjel��l��ssel.
Az aj��nlati biztos��t��k fizet��si k��telezetts��get csak abban az esetben tekinthet�� teljes��tettnek a p��ly��zat bead��sakor felt��lt��sre ker��l�� befizet��st igazol�� dokumentumon t��l az el��bbiekben megadott banksz��mlasz��m sz��ml��n hi��nytalanul j��v����r��sra ker��l.
Az aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a p��ly��zati felh��v��st ki��r�� felsz��mol�� az esetlegesen felmer��l�� bank k��lts��gekkel, ��rfolyamk��l��nbs��gekb��l ad��d�� vesztes��gekkel, ��s egy��b hi��nyokkal kapcsolatos hivatkoz��sokat nem fogad el.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A p��ly��zati biztos��t��k befizet��s��t a felsz��mol��biztos a p��ly��zatok beny��jt��s��ra nyitva ��ll�� hat��rid�� lej��ratakor ellen��rzi, a szab��lytalanul elj��r�� p��ly��z��t az elj��r��sb��l kiz��rja, az ��tutalt p��ly��zati biztos��t��kot visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nytelen, akkor az aj��nlati biztos��t��kot a felsz��mol��biztos nyolc munkanapon bel��l visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes a felsz��mol��biztos az aj��nlati biztos��t��kot a nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��tja a t��bbi p��ly��z��nak pedig az aj��nlati biztos��t��k az eredm��nyhirdet��s napj��t��l sz��m��tott nyolc munkanapon bel��l ker��l visszautal��sa. Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n, l��tre vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A �� (4) szerinti aj��nlatot t��v�� p��ly��z�� az elrendelt elektronikus ��rt��rgyal��son neki felr��hat�� okb��l nem vesz r��szt vagy a m��r megtett aj��nlat��t��l visszal��p.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

1. Pap��rdobozok k��sz��t��s��hez kapcsol��d�� g��pek ��s berendez��sek
K��r oll��, EV687 t��pus�� targonca akkumul��tor, szersz��mtart�� ��llv��ny, oszlopos t��z��g��p, Maxima 80 V��g��g��p, H��bner VS B 501 ipari mell ragaszt��, Gigant f��lautomata p��ntol��g��p, Klauze stancol��g��p, k��zi hidraulikus emel�� 1 tonna, EV 687.33.10 Vill��s targonca, kas��roz��, KP5 k��roll��, f��m polcrendszer, vide�� megfigyel��rendszer, raklap emel��, stancol�� g��p, l��gp��rn��s v��g��g��p targonca akkumul��tor t��lt�� stb.
Felsz��mol��biztos a lista szerinti vagyonelemeket kiz��r��lag egyben ��rt��kes��ti.

A g��pekr��l ��s a berendez��sekr��l r��szletes lista k��rhet�� a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus lev��lc��men.
A g��pek berendez��sek ��tlagos ��llapot��ak, m��k��d��k��pesek.
Ir��ny��ra: 1 000 000 Ft, azaz egymilli�� forint.

Az ir��ny��r nett�� ��r.
Az ��fa alany vev�� a 2007 ��vi CXXVII t��rv��ny (��fa t��rv��ny) 142. ��. ��rtelm��ben az ��fa megfizet��se ford��tott ad��z��s szab��lyai szerint, nem ��fa alany vev��k tekintet��ben az ��ltal��nos szab��lyok szerint t��rt��nik

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 1��000��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: Pap��rdobozok k��sz��t��s��hez kapcsol��d�� g��pek ��s berendez��sek

T��pus:
Ipari g��p
Gy��rtm��ny:
t��bb f��le
Gy��rt��si id��:
1999.
��llapot:
��tlagos
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
1 db
Becs��rt��k:
1��000��000 forint

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Az ��rt��kes��tend�� vagyonelemek megtekinthet��ek a felsz��mol��biztossal el��re egyeztetett id��pontban: email titkarsag@donaucapital.hu .A p��ly��zattal kapcsolatos egy��b inform��ci�� az elektronikus ��rt��kes��t��si rendszeren kereszt��l ��rhet��ek el.A vagyon elemekkel kapcsolatos, r��szletes p��ly��zati felt��teleket tartalmaz�� dokumentumokat felsz��mol��biztos t��r��t��s mentesen, k��r��sre megk��ldi p��ly��z��knak a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus lev��lben t��rt��n�� megkeres��sre.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��rat a Pap��rpak Kereskedelmi ��s Szolg��ltat�� Kft. ���fa��� az OTP Bank Nyrt.-n��l vezetett 11713218-20003407-00000000 banksz��ml��ra kell megfizetni ��tutal��ssal, ���vagyonelemek v��tel��ra ��� k��zlem��nnyel legk��s��bb a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l.
A tulajdon jogot szerz�� f��l a nyilv��nos ��rt��kes��t��se az ad��ssal, mint elad��val szemben besz��m��t��ssal nem ��lhet.
R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs.
A szerz��d��sk��t��s hat��rideje nyertes p��ly��z��val szerz��d��sk��t��sre a p��ly��zat elb��r��l��s��t k��vet�� 30. napon bel��l ker��l sor.
Az ad��sv��teli szerz��d��st k��sz��t�� ��s ellenjegyz�� ��gyv��det a felsz��mol�� v��lasztja ki illetve a szerz��d��sk��t��ssel kapcsolatos felmen�� minden k��lts��g, d��j, illet��k a nyertes p��ly��zat terheli.
Az ��gyv��di munkad��j ��sszege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem ��r�� v��tel��r eset��n a vagyont��rgy ��rt��k��nek egy sz��zal��ka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghalad�� v��tel��r eset��n sz��zezer forint tov��bb�� a 10 milli�� Ft-ot meghalad�� r��sz alapj��n tov��bbi 0,3 %.
Az ��gyv��di munkad��j az ��fa ��sszeg��t nem tartalmazza. A szerz��d��sk��t��s felt��tele hogy az E��R rendszert ��zemeltet�� sz��m��ra t��rt��n��, a felsz��mol�� ��ltal v��glegesnek elfogadott v��tel��r 1 % jutal��kfizet��si k��telezetts��g teljes��t��se, mely nem r��sze a teljes v��tel��rnak.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A nyertes p��ly��z��val a p��ly��zat elb��r��l��s��t k��vet��en, szerz��d��sk��t��sre 30 napt��ri napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A vagyont��rgy ��tad��sa a teljes v��tel��r megfizet��s��nek napj��t k��vet��en legk��s��bb 15 munkanapon bel��l t��rt��nik.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A p��ly��zatok bont��s��ra p��ly��zati hat��rid�� lej��rat��t k��vet�� nyolc napon bel��l ker��l sor. A felsz��mol��biztos a p��ly��zatra be��rkezett aj��nlatokat ellen��rzi, a felt��teleket nem teljes��t�� vagy hi��nyos p��ly��zatokat ��rv��nytelenn�� nyilv��n��tja ��s kiz��rja. Az ��rv��nyes p��ly��zatokat a felk��n��lt v��tel��r alapj��n nagys��grendi sorrendbe ��ll��tja. A legmagasabb aj��nlatot tev�� p��ly��zatot hirdeti meg felsz��mol�� eredm��nyesnekA felsz��mol��biztos t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10 %-kal elt��r�� p��ly��zat eset��n) nyilv��nos elektronikus online ��rt��rgyal��st tart.Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszert ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket.Az ��rt��kel��sr��l k��sz��lt jegyz��k��nyvet, a p��ly��zat bont��s��t��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol��biztos elk��sz��ti, az eredm��ny az E��R fel��let��n k��zz��t��telre ker��l.El��v��s��rl��si jog gyakorl��sa: A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek, az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak: k��v��nnak-e ��lni el��v��s��rl��si jogukkal. A nyilatkozat t��tel��re legal��bb 10 napot kell biztos��tani, kiv��ve az 10. �� (1) bekezd��s f) pontja szerinti kis ��rt��k�� vagyont��rgyakra vonatkoz�� egyszer��s��tett elektronikus ��rt��kes��t��si elj��r��st, amely esetekben legal��bb 5 napot kell biztos��tani e nyilatkozat megt��tel��re az el��v��s��rl��si jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. �� (4) bekezd��s]. Ett��l elt��r�� elj��r��sr��l nem rendelkezhet.A felsz��mol��biztos eredm��nytelennek nyilv��n��tja a p��ly��zati elj��r��st, ha nincs aj��nlat, vagy ha a Cstv. 49 /D �� szerinti z��logjogosult t��l alacsonynak min��s��tik az aj��nlati ��rat, Jelent hirdetm��nyre a 237 / 2009. (X.20.) Korm��nyrendelet ��s a 17 / 2014 II. 3.) Korm��nyrendelet vonatkoz�� szab��lyai az ir��nyad��ak.A felsz��mol��biztos fenntartja mag��nak a jogot, hogy a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��tja ��s lez��rja.Ezen a jogc��men sem a felsz��mol��biztossal sem az ��ltala k��pviselt t��rsas��ggal szemben semmilyen jogc��men ig��ny nem ��rv��nyes��thet��.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az aj��nlatok az elektronikus ��rt��kes��t��si rendszer (E��R) ig��nybev��tel��vel elektronikusan ny��jthat��ak be.
A p��ly��zatnak tartalmaznia kell:
1. P��ly��z�� adatait:
��� Gazdas��gi t��rsas��g, jogi szem��ly p��ly��z�� eset��ben c��gn��v, c��gjegyz��ksz��m, sz��khely, ad��sz��m, KSH sz��m, banksz��ml��t vezet�� p��nzint��zet megnevez��se, banksz��mlasz��ma, k��pvisel�� neve, c��me, 30 napn��l nem r��gebbi hat��lyos eredeti vagy m��solatban c��gkivonat, k��pviseletre jogosult vezet�� tiszts��gvisel�� vagy tiszts��gvisel��k al����r��si c��mp��ld��nyai,
��� mag��nszem��ly p��ly��z�� eset��ben: n��v, sz��let��si n��v, anyja neve, lakc��m, sz��let��si hely, ��s id��, szem��lyigazolv��ny sz��m, ad��azonos��t�� jel, szem��lyi sz��m:,
2. vagyonelem pontos megnevez��s��t ��s a v��tel��r egy��rtelm�� megjel��l��s��t
3. aj��nlott fizet��si felt��teleket
4. aj��nlati biztos��t��k befizet��s��nek igazol��sa
5. nyilatkozatot arra vonatkoz��an, hogy a p��ly��z�� r��szletes p��ly��zati ki��r��sban foglaltakat megismerted ��s elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos aj��nlati k��t��tts��g v��llal��sa
7. k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozata arra vonatkoz��an, hogy p��ly��zat nyertess��ge eset��n ad��sv��teli szerz��d��st a felsz��mol��val annak ��rt��kel��se E��R rendszerben t��rt��nt megjelen��s��t sz��m��tott 30 napon bel��l megk��ti ��s a teljes v��tel��rat szerz��d��sk��t��st k��vet��en p��ly��zatban megaj��nlott, de legk��s��bb a ki��r��sban megszabott 30 napon bel��l ��tutalja
8. k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozat, hogy a vev�� a vagyont��rgyakat a v��tel��r kifizet��s��t��l sz��m��tott 15 napon bel��l birtokba veszi
9. Tudom��sulv��teli nyilatkozat arra vonatkoz��an, hogy amennyiben a 30 napos fizet��si hat��rid�� eredm��nytelen��l telik el, az elad�� el��ll a szerz��d��s megk��t��s��t��l
10. nyilatkozatot annak elfogad��s��r��l, hogy az ad��sv��teli szerz��d��s elk��sz��t��s��re a felsz��mol�� ��ltal megjel��lt ��gyv��d j��r el, melynek k��lts��ge a vev��t terheli
Az el��v��s��rl��si joga rendelkez�� 1991 ��vi XLIX t��rv��ny 49/C. �� (3) bekezd��se alapj��n jogszab��ly vagy szerz��d��s alapj��n, el��v��s��rl��sra jogosult jog��t, a nyilv��nos ��rt��kes��t��sen vagy azt k��vet��en a felsz��mol�� felh��v��s��ra gyakorolhatja, oly m��don hogy a v��glegesen kialakult v��tel��r ismeret��ben nyilatkozik v��teli sz��nd��k��r��l.
A felsz��mol�� r��sz��re a p��ly��zati ki��r��s nem jelent ��rt��kes��t��si k��telezetts��get, fenntartja mag��nak a jogot, hogy a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban r��szben vagy eg��szben eredm��nytelenn�� nyilv��n��thatja.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P787935/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 04. | 12:45 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 06. 19. | 13:16 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P787935F1 kommentje:

    a mai napon még meg szeretnénk tekinteni az eszközöket, kérjük, keressenek ezzel kapcsolatban