Eredménytelenítés ideje
2017. 09. 14. 16:25
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 09. 14. 16:25

Ismertető

Nyílászáró gyártásával kapcsolatos szerkezetek, áruk.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Nyílászáró gyártásával kapcsolatos szerkezetek, áruk.

Pályázat kezdete
2017. 08. 30. | 16:25
Pályázat vége
2017. 09. 14. | 16:25
Ügyszám
34.Fpk.3005
Becsérték32 600 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1149 Budapest, Angol utca 77..
Cégjegyzékszám
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév
Ablak-Solutions Kft„f.a.”
Székhely
1081 Budapest, Kun utca 4.. fszt lh. 7
Cégjegyzékszám
09-09-989074

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34.Fpk.3005 ügyszámú nyilvános pályázat, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Ablak-Solutions Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-989074, székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.. fszt lh. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34.Fpk.3005 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 14. 16 óra 25 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Ablak-Solutions Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-989074, székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.. fszt lh. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.3005 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 30. 16 óra 25 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a Ablak-Solutions Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-989074, székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.. fszt lh. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P791807.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) Ablak-Solutions Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-989074, székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.. fszt lh. 7) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 34.Fpk.3005/2015/10. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P791807
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 30. 16 óra 25 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 14. 16 óra 25 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 178 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján:10 MFt-nál alacsonyabb összegű irányár (becsérték) esetén annak legfeljebb 5%-a. 10 MFT vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 MFt irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a. Ajánlati biztosíték: 500.000,- Ft (5%) + 678.000,-Ft. (3%) = 1 178.000,-Ft. Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Informatikai és Szolgáltató Kft. elkülönített, a TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Az ajánlati biztosíték megfizetését, az erről szóló utalási igazolást mellékelni kell a pályázathoz és a dokumentumokat fel kell tölteni az EÉR felületére.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor ellenőrzi. (EÉR rendelet 13. § (2) bekezdés). A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére kamatmentesen visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kamatmentesen utaljuk vissza. Ha azonban a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A felszámoló nem tudja figyelembe venni a bánatpénzzel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeket, árfolyamveszteségekből eredő különbözetet, kamatot fizetni nem áll módjában.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyílászáró gyártásával kapcsolatos szerkezetek, áruk.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 32 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyílászáró gyártásával kapcsolatos szerkezetek, áruk

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
31 771 db
Becsérték:
32 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő készlet H3390 Füzesabony Herbária u. 10. sz. alatt található, megtekintésére az EÉR felületén történő előzetes egyeztetés után nyílik lehetőség. Időpont egyeztetésre és bármilyen egyéb kérdés feltevésére az EÉR vonatkozó felülete biztosít lehetőséget. Egyéb közlemény: Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 1,5%-a + ÁFA, de minimum 50 000,-Ft. A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (1149 Budapest, Angol u. 77.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az értékesítést követően a birtokba vétel költségeit, a szerződéskötés díját és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő magára vállalja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az adós cég ajánlati biztosíték befizetésének módja és határideje című részben meghatározott bankszámlájára, amennyiben a szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. Az átutalás egy összegben esedékes, a határideje az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991.évi XLIX. törvény alapján kizárja, az adóssal szerződő fél beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és a szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásban a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv 88. §. alapján ÁFA köteles, mely az Áfa törvény 142. § szerint kerül megállapításra a fordított adózás szabályai szerint. Magánszemély vevő és az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény hatályos rendelkezései szerinti adómérték (27 % áfa) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap. A nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha az igazolja a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék (a nettó vételár 1%-át) működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár kiegyenlítése után kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Értékelés: A felszámoló az érvénytelen pályázati ajánlatokat kizárja, az érvényes pályázati ajánlatokat pedig az ajánlati árak nagysága szerint sorrendbe állítja. Az ajánlatok közül kiemelt előnyt élvez a legnagyobb vételárat felajánló. Az érvényes pályázatok értékelése során az értékelő további részszempontok súlyozásával választja ki a nyertes pályázatot, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az 1991. évi XLIX. tv. (csődtörvény) 49/A. § (4) bekezdése szerint, ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között elektronikus ártárgyalást folytat. Az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül készíti el, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő pályázat hiányában a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön. A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázaton belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, gazdasági társaságok vehetnek részt. A pályázó vállalja, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázó vállalja, hogy az ajánlati biztosítékot megfizeti, és annak megfizetését igazolja. Valamennyi pályázó pályázatának tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiak tekintetében: • az árról, amelyet az ingatlanért megfizet nettó összegben, forintban, • a vételi szándékáról a vagyon tekintetében, • a vételár kifizetésének módjáról és a fizetési ütemezésről, • annak vállalásáról, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a teljes vételárat megfizeti, • minimum 60 napos szerződési kötelezettség vállalásáról Magánszemély esetén szükséges közölni az ajánlattevő személyes adatait, név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele, személyi azonosító száma (utolsó 4 számjegy is) elérhetőségei. Gazdasági társaság esetén a fentieken kívül a cégjegyzésre jogosult részéről 30 napnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. Valamennyi pályázó esetében 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva. (különös tekintettel a 2013. évi V. tv. 2:8 és 3:22 § -a szerint. Valamennyi pályázó elfogadó nyilatkozatát, a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése rendelkezéseinek tudomásulvételéről. Valamennyi pályázó esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyonelemet a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, és lemond mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényéről. A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P791807/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 09. 14. | 16:25 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 30. | 16:25 || A pályázat megkezdődött.