Eredménytelenítés ideje
2017. 07. 17. 19:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 07. 17. 19:00

Ismertető

Fotó studió informatikai eszközei

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

• Laptop: Macintosh Powerbook G4 w PCMCIA slot • Számítógép: Macintosh PowerMac G4 MDD Dual 1.25 • Sinarback Flash Sync Interface • Sinarback Master/Slave Converter • PowerOptics Master Cable 10m • PowerOptics Slave Cable 10m • Sinaback/Sinar Revolving Adapter Kit • Recessed Lensboard mounted • Sinarback/Mamiya RB 67 Adapter Kit 2 • Unplugged Box PCMCIA Interface • Unplugged Box PCMCIA Cable • Power Supply Cable 12V PCI Board 2 • MAGMA PCI-X expansion kit • Objektív: Rodenstock Sironar-N 5.6/150 Compur 0 • Laptop: Macintosh Powerbook G4 1.5 Ghz • Digitális kamera hátfal: Sinarback 23 HR Digital Back A vagyontárgyak jellegét és főbb adatait, jellemzőit a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése].szerint a felszámoló ingyenesen letölthető tenderfüzet formájában az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztűl, teszi közzé A meghirdetett vagyontárgyak együttes irányára 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint ÁFA nélküli nettó irányár.

Pályázat kezdete
2017. 06. 30. | 08:00
Pályázat vége
2017. 07. 17. | 19:00
Ügyszám
ck25768
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
7400 Kaposvár, Fő utca 7..
Cégjegyzékszám
14-09-311744

Adós adatai

Cégnév
Danielhorváth Kft.„f.a.”
Székhely
1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-912682

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) ck25768 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Cse-Lex Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 14-09-311744, sz��khely: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7.., levelez��si c��m: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7..) felsz��mol�� ��ltal a Danielhorv��th Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01-09-912682, sz��khely: 1126 Budapest, M��rv��ny utca 32. 2 lh. emelet em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
A csomag egyben nem kelt el, ez��rt r��szekre bontva, egyenk��nt folytatom az ��rt��kes��t��st

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) ck25768 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��lius 17. 19 ��ra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 14-09-311744, sz��khely: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7.., levelez��si c��m: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7..) felsz��mol�� ��ltal a Danielhorv��th Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 01-09-912682, sz��khely: 1126 Budapest, M��rv��ny utca 32. 2 lh. emelet em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a ck25768 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��nius 30. 08 ��ra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 14-09-311744, sz��khely: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7.., levelez��si c��m: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7..) felsz��mol�� ��ltal a Danielhorv��th Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01-09-912682, sz��khely: 1126 Budapest, M��rv��ny utca 32. 2 lh. emelet em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Cse-Lex Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 14-09-311744, sz��khely: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7.., levelez��si c��m: 7400 Kaposv��r, F�� utca 7..), mint a(z) Danielhorv��th Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-912682, sz��khely: 1126 Budapest, M��rv��ny utca 32. 2 lh. emelet em. 1) F��v��rosi T��rv��nysz��k 4.Fpk.02-2015-002820 . sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. j��nius 15. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P797276
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. j��nius 30. 08 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. j��lius 17. 16 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 100��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��kot CSE-LEX Kft. banksz��mlasz��m��ra: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009 kell megfizetni a p��ly��zat beny��jt��s��val egyidej��leg. A k��zlem��nyben k��rj��k felt��ntetni: ���danielhorv��th Kft. f.a. p��ly��zat���.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A nyertes p��ly��z�� ��ltal fizetett biztos��t��k (b��natp��nz) a v��tel��rba besz��m��t, m��g a t��bbi p��ly��z�� befizetett aj��nlati biztos��t��k��t a p��ly��zat ki��rt��kel��s��t k��vet�� 8 munkanapon bel��l a ki��r�� visszafizeti.A befizet��s bizonylat��t m��solatban k��rj��k a p��ly��zati anyaghoz mell��kelni.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

��� Laptop: Macintosh Powerbook G4 w PCMCIA slot
��� Sz��m��t��g��p: Macintosh PowerMac G4 MDD Dual 1.25
��� Sinarback Flash Sync Interface
��� Sinarback Master/Slave Converter
��� PowerOptics Master Cable 10m
��� PowerOptics Slave Cable 10m
��� Sinaback/Sinar Revolving Adapter Kit
��� Recessed Lensboard mounted
��� Sinarback/Mamiya RB 67 Adapter Kit 2
��� Unplugged Box PCMCIA Interface
��� Unplugged Box PCMCIA Cable
��� Power Supply Cable 12V PCI Board 2
��� MAGMA PCI-X expansion kit
��� Objekt��v: Rodenstock Sironar-N 5.6/150 Compur 0
��� Laptop: Macintosh Powerbook G4 1.5 Ghz
��� Digit��lis kamera h��tfal: Sinarback 23 HR Digital Back
A vagyont��rgyak jelleg��t ��s f��bb adatait, jellemz��it a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ��-��nak (3) bekezd��se].szerint a felsz��mol�� ingyenesen let��lthet�� tenderf��zet form��j��ban az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren kereszt��l, teszi k��zz�� A meghirdetett vagyont��rgyak egy��ttes ir��ny��ra 2.000.000,-Ft, azaz kett��milli�� forint ��FA n��lk��li nett�� ir��ny��r.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 2��000��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: Fot�� studi�� informatikai eszk��zei

T��pus:
M��szaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
16 db
Becs��rt��k:
4��000��000 forint

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: A meghirdetett vagyonelem megtekinthet�� telefonon t��rt��nt egyeztet��s ut��n (tel: 30/2212-672) munkanapokon 10-15 ��ra k��z��tt Csete Adorj��n felsz��mol��biztosn��l.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r megfizet��s��nek ideje ��s m��dja: a szerz��d��sben meghat��rozottak szerint, 30 napon bel��l a v��tel��r ��tutal��s��val

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��re az eredm��nyhirdet��st k��vet�� 30 napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A vagyonelemek ��tv��tel��nek m��dja ��s ideje: teljes v��tel��r megfizet��s��t k��vet�� 5 munkanapon bel��l.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: Az ��rv��nyes aj��nlatt��tel felt��telei:��� a p��ly��z�� f��bb adatainak bemutat��sa,��� aj��nlott t��teles nett�� v��tel��r, (��FA ��sszeg) ��s fizet��si felt��telek egy��rtelm�� meghat��roz��sa,��� v��tel��r fedezet igazol��sa (banki fedezetigazol��s, garancia, hitel��g��rv��ny vagy let��tem��nyes ��gyv��d ��ltal igazolt ��gyv��di let��t) a v��tel��rnak a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 3 napon bel��l ki nem fizetend�� r��sz��re,��� 100.000,-Ft, azaz sz��zezer forint b��natp��nz befizet��se a CSE-LEX Kft. banksz��mlasz��m��ra: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009, a k��zlem��nyben k��rj��k felt��ntetni: ���danielhorv��th Kft. ���f.a.������ A befizet��s bizonylat��t m��solatban k��rj��k a p��ly��zati anyaghoz mell��kelni.��� Legal��bb 90 (kilencven) nap aj��nlati k��t��tts��g v��llal��sa,��� V��tel��r ��tutal��ssal t��rt��n�� megfizet��s��nek v��llal��sa a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l, r��szletfizet��sre nincs lehet��s��g.��� Jogi szem��ly eset��n egy h��napn��l nem r��gebbi c��gkivonat.��� A p��ly��z�� v��llalja az E��R fel�� fizetend��, a nett�� v��tel��r 1%-��nak megfelel�� jutal��k megfizet��s��t.��� A p��ly��z�� azon nyilatkozata, mely szerint a vagyont��rgyakat megtekintett, ismert ��llapotban v��s��rolja meg. Az ��rv��nyesen beny��jtott p��ly��zatok k��z��l nyertes a legmagasabb v��tel��rat k��n��l�� p��ly��z��.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az ��rt��kes��t�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��r��l vagy pedig ��rv��nytelenn��, illet��leg eredm��nytelenn�� nyilv��n��t��s��r��l k��zlem��nyt tesz k��zz�� az E��R internetes fel��let��n

A felsz��mol�� a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��thatja, ��s ��j p��ly��zatot ��rhat ki. T��bb megfelel��, azonos ��rt��k�� (a v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10%-kal elt��r��) p��ly��zat eset��n az aj��nlattev��k k��z��tt nyilv��nos ��rt��rgyal��s megtart��s��ra ker��l sor, melynek felt��teleit az ��rt��rgyal��s megkezd��s��t megel��z��en a r��szvev��kkel a felsz��mol�� ismerteti. (Cstv. 49/A��(4) bekezd��s)

Amennyiben nem ��rkezik a p��ly��zati felt��teleknek megfelel��, ��rv��nyes aj��nlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyont��rgyakra vonatkoz��an egy k��l��n ��rt��kes��t��si hirdetm��nyn��l lehet majd aj��nlatot tenni.

A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek, az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak: k��v��nnak-e ��lni el��v��s��rl��si jogukkal.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276/tetelek.pdf

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett r��szletes tender f��zet megv��s��rolhat�� az al��bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 07. 17. | 19:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:38 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 30. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.