Eredménytelenítés ideje
2017. 08. 12. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 08. 12. 16:00

Ismertető

SAAB 900 SE gépjármű eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

az adós cég tulajdonát képező gépjárművet: Típus Rendszám Gyártási éve SAAB 900 SE GHX-452 1993 Az ingóság ára: 250.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőszázötvenezer forint +Áfa Ajánlati biztosíték: 12.500, - Ft, azaz Tizenkettőezer - ötszáz forint.

Pályázat kezdete
2017. 07. 28. | 08:00
Pályázat vége
2017. 08. 12. | 16:00
Ügyszám
5.Fpk.10-15-000401
Megnézem az előző kiírást
Becsérték250 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
"ADÓ-ÖTLET" Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady Endre út 15..
Cégjegyzékszám
15-09-063957

Adós adatai

Cégnév
EXITOSO Kereskedelmi és Szolgáltató Korátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 207.
Cégjegyzékszám
1009032354

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.10-15-000401 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15..) felszámoló által a Exitoso Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009032354, székhely: 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 207.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.10-15-000401 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 16 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15..) felszámoló által a Exitoso Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1009032354, székhely: 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 207.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.10-15-000401 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 28. 08 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15..) felszámoló által a Exitoso Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009032354, székhely: 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 207.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P818447.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15..), mint a(z) Exitoso Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 1009032354, székhely: 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 207.) Egri Törvényszék 5.Fpk.10-15-000401/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P818447
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. július 28. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingóság tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az OTP Bank Nyrt. 11744034 – 20065647 bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „EXITOSO Kft. „fa” ajánlati biztosíték”
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az adós cég tulajdonát képező gépjárművet:


Típus Rendszám Gyártási éve
SAAB 900 SE GHX-452 1993

Az ingóság ára: 250.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőszázötvenezer forint +Áfa
Ajánlati biztosíték: 12.500, - Ft, azaz Tizenkettőezer - ötszáz forint.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
SAAB
Gyártási idő:
1993.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló biztossal történt előzetes egyeztetés alapján a gépjármű megtekinthető. ( +36-70/605-5574 felszámolóbiztos)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.
Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó azonosításához, szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• A megvásárolni kívánt vagyontárgyat.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár nettó összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. • A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról.• A pályázónak nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – sikertelen pályázat esetén – milyen számlára kéri visszautalni.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a ADÓ- ÖTLET KFT által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan lehet benyújtani.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
A felszámoló a benyújtott pályázati ajánlatokat kizárólag az Áfa nélkül értelmezett vételár összege alapján bírálja el.
Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.
A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% - os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 1%-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P818447/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 12. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 28. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.