Becsérték
8 460 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 10 nap, 4 óra és 04:00

Ismertető

Cserkeszőlői ingatlan eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Cserkeszőlő belterület 1002/5/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban 5465 Cserkeszőlő Termál lakópark ép.:II. földszint. ajtó: 13.. szám alatti „lakás” megnevezésű ingatlant. Az ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelt, mely az ingatlan értékesítésének napjával szűnik meg. A magánszemély kiköltöztetéséről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia. Az ingatlan ára: 8.460.000,- Ft, azaz nyolcmillió – négyszázhatvanezer forint. Az ajánlati biztosíték összeg: 423.000,- Ft, azaz négyszázhuszonháromezer forint.

Pályázat kezdete
2017. 10. 27. | 08:00
Pályázat vége
2017. 11. 11. | 16:00
Ügyszám
12.Fpk.488
Becsérték8 460 000 Ft
Minimálár4 314 600 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1111 Budapest, Bicskei utca 6..
Cégjegyzékszám
01-09-173701

Adós adatai

Cégnév
Rossy Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.
Cégjegyzékszám
13 09 120336

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.488/2017/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P891192
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 11. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 423 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az OTP Bank Nyrt. 11744034-20065465 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Rossy Kft"fa" ajánlati biztosíték”.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a pályázó a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Cserkeszőlő belterület 1002/5/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban 5465 Cserkeszőlő Termál lakópark ép.:II. földszint. ajtó: 13.. szám alatti „lakás” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelt, mely az ingatlan értékesítésének napjával szűnik meg.
A magánszemély kiköltöztetéséről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia.
Az ingatlan ára: 8.460.000,- Ft, azaz nyolcmillió – négyszázhatvanezer forint.
Az ajánlati biztosíték összeg: 423.000,- Ft, azaz négyszázhuszonháromezer forint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 460 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 314 600 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "lakás"

Típus:
lakás
Területe:
47 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cserkeszőlő
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1002/5/A/13
Ingatlan postai címe:
5465 Cserkeszőlő, Termál lakópark 2 ép. fsz em. 13
Területnagyság:
47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"lakás"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Rossy Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Jelzálogjog 112.290,- Ft, azaz száztizenkétezer - kétszázkilencven Ft és járulékai erejéigJogosult: CSERKE THERMÁL PARK TÁRSASHÁZ II.- HÍRÖSHÁZ Jogosult címe: Cserkeszőlő Thermál lakópark II. épBejegyző határozat: Végrehajtási jog 17.270.782,- Ft, azaz tiszenhétmillió – kétszázhetvenezer – hétszáznyolcvankettő és az okirat szerinti járulékai erejéig egyetemleges terhelés ld. még Cserkeszőlő 0265/2, 1002/1/A/6, 1002/5/A/10, 1002/5/A/11, 1002/5/A/12, 1002/1/A/104, 1002/5/A/46, 1002/5/A/48, 1002/5/A/63, 1002/5/A/64.Jogosult: Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalJogosult címe: 1054 Budapest V. ker. Széchenyi út 2.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóbiztossal történt előzetes egyeztetés alapján az ingatlan egyszer 2017. 11. 06. napján 11:00 -11:30 óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó azonosításához, szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• A megvásárolni kívánt vagyontárgyat.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. • A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról.• A pályázónak nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – sikertelen pályázat esetén – milyen számlára kéri visszautalni.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis Kontroll Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
Az áfára vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.
A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.
Minimálár: 4.314.600,- Ft
Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% - os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + Áfa, de legalább 50.000,- Ft + Áfa, mely költséget a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P891192/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P891192#tenderfuzet

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P891192F1 kommentje:

    .