Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 06. 18:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 06. 18:00

Ismertető

Belföldi Jogi személlyel szemben fennálló követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Belföldi Jogi személlyel szemben fennálló követelés.

Pályázat kezdete
2017. 12. 22. | 08:00
Pályázat vége
2018. 01. 06. | 18:00
Ügyszám
2 Fpk. 13-15-001139
Becsérték1 111 000 Ft
Minimálár1 111 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8..
Cégjegyzékszám
01-09-993384

Adós adatai

Cégnév
RELÉ Villamossági Kft.„f.a.”
Székhely
2141 Csömör , Móricz Zsigmond utca 34..
Cégjegyzékszám
13 09 061140

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2 Fpk. 13-15-001139 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a RELÉ Villamossági Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 061140, székhely: 2141 Csömör , Móricz Zsigmond utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2 Fpk. 13-15-001139 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 6. 18 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a RELÉ Villamossági Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 061140, székhely: 2141 Csömör , Móricz Zsigmond utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2 Fpk. 13-15-001139 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 22. 08 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a RELÉ Villamossági Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 061140, székhely: 2141 Csömör , Móricz Zsigmond utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P915129.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..), mint a(z) RELÉ Villamossági Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 061140, székhely: 2141 Csömör , Móricz Zsigmond utca 34..) Budapest Környéki Törvényszék 2 Fpk. 13-15-001139. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P915129
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 6. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 55 550 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámoló szervezet 12001008 - 01395707 - 00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell megfizetnie " RELÉ Villamossági Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Belföldi Jogi személlyel szemben fennálló követelés.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 111 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 111 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Belföldi Jogi személlyel szemben fennálló számlakövetelés.

A követelés összege:
2 222 815
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
1 111 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az EÉR rendszerén keresztül előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az engedményezési szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló szervezet bankszámlájára történő banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a felszámoló felhívására az engedményezési szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles megkötni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolás kezdő időpontja :2016. 01.14.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vagyonelem első hirdetésére kerül sor.
A 237/2009.(X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti jelzálogjoggal és/vagy végrehajtási joggal rendelkező hitelező nincs.
Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás, az adót a vevő fizeti. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. Nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak igazolnia kell a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a jelen ingatlan értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 1,5%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség - de minimum 60 000-Ft + ÁFA - megfizetését vállalja az eladó által az engedményezési szerződés elkészítésére megbízott ügyvéd részére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról.
Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés) Önmagában a minimálár megadása nem jelenti a pályázat érvényességét.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P915129/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 06. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 22. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.