Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 13. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 13. 12:00

Ismertető

Bicske kivett ipartelep

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2060 Bicske, Szent László utca 50. Helyrajzi szám: 0165/6, jelenleg : kivett ipartelep. A terület 52 % - a Medve Tamás tulajdona, 48 % - a BE-FED-M Kft „FA” tulajdona Alapterületek : Telek területe: 15 282 m2 Iroda blokk: 346 m2 Csarnok: 840 m2 Udvari épület: 984 m2 Volt porta és masszázsház: 22,6 m2 Bővítmény utcafronti épület: 193 m2 (jogilag nem rendezett) Bővítmény udvari csarnok 341 m2 (jogilag nem rendezett) Nyitott szín: 851 m2 (jogilag nem rendezett) Készültségi fok: A felépítmények jó műszaki állapotban vannak. Jogi környezet: Az ingatlan bérleti szerződéssel terhelt, vitatott tulajdonú épület van rajta.

Pályázat kezdete
2017. 12. 29. | 11:00
Pályázat vége
2018. 01. 13. | 12:00
Ügyszám
9.Fpkh.70026
Becsérték134 000 000 Ft
Minimálár90 450 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2..
Cégjegyzékszám
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév
BE-FED-M Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2800 Tatabánya, Komáromi út 21. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám
11-09-008617

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 9.Fpkh.70026 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 18-09-000366, sz��khely: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2.., levelez��si c��m: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2..) felsz��mol�� ��ltal a BE-FED-M Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-008617, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kom��romi ��t 21. fszt. em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
Nem ��rkezett aj��nlat

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 9.Fpkh.70026 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. janu��r 13. 12 ��ra 00 perckor, a TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 18-09-000366, sz��khely: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2.., levelez��si c��m: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2..) felsz��mol�� ��ltal a BE-FED-M Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-008617, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kom��romi ��t 21. fszt. em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 9.Fpkh.70026 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. december 29. 11 ��ra 00 perckor, a TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 18-09-000366, sz��khely: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2.., levelez��si c��m: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2..) felsz��mol�� ��ltal a BE-FED-M Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 11-09-008617, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kom��romi ��t 21. fszt. em. 1) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P936270.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 18-09-000366, sz��khely: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2.., levelez��si c��m: 9700 Szombathely, P��vel ��goston s��t��ny 2..), mint a(z) BE-FED-M Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 11-09-008617, sz��khely: 2800 Tatab��nya, Kom��romi ��t 21. fszt. em. 1) Tatab��nyai T��rv��nysz��k 9.Fpkh.70026/2017/3. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. december 14. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P936270
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. december 29. 11 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2018. janu��r 13. 12 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 4��220��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. 11711041-29923003 sz��m�� banksz��ml��j��ra kell befizetni vagy ��tutalni legk��s��bb a p��ly��zat lez��r��s��ig.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: Az aj��nlati biztos��t��kot a nyertes p��ly��z�� aj��nlat��ban foglal��k��nt vessz��k figyelembe, a sikertelen p��ly��z��knak az aj��nlati biztos��t��k ��sszege az eredm��nyhirdet��st k��vet��en visszautal��sra ker��l.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

2060 Bicske, Szent L��szl�� utca 50.
Helyrajzi sz��m: 0165/6, jelenleg : kivett ipartelep.
A ter��let 52 % - a Medve Tam��s tulajdona, 48 % - a BE-FED-M Kft ���FA��� tulajdona

Alapter��letek :
Telek ter��lete: 15 282 m2
Iroda blokk: 346 m2
Csarnok: 840 m2
Udvari ��p��let: 984 m2
Volt porta ��s massz��zsh��z: 22,6 m2
B��v��tm��ny utcafronti ��p��let: 193 m2 (jogilag nem rendezett)
B��v��tm��ny udvari csarnok 341 m2 (jogilag nem rendezett)
Nyitott sz��n: 851 m2 (jogilag nem rendezett)

K��sz��lts��gi fok:
A fel��p��tm��nyek j�� m��szaki ��llapotban vannak.
Jogi k��rnyezet:
Az ingatlan b��rleti szerz��d��ssel terhelt, vitatott tulajdon�� ��p��let van rajta.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) becs��rt��ke ��sszesen: 134��000��000 forint.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) minim��l��ra ��sszesen: 90��450��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: kivett ipartelep

T��pus:
ipari ingatlan
Ter��lete:
15��282 m��
��llapota:
fel��j��tott
Tehermentes:
igen
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Ter��letnagys��g:
15��282 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Ingatlan ��llapota: fel��j��tott

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Ingatlanok megtekinthet��s��g��nek helye: 2060 Bicske, Szent L��szl�� utca 50. ; ideje: p��ntekenk��nt 10-12 ��ra k��z��tt.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��rat a TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. 11711041-29923003 sz��m�� banksz��ml��j��ra kell megfizetni a szerz��d��sk��t��st��l sz��m��tott 30 napon bel��l.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A nyertes p��ly��zatot beny��jt��val a felsz��mol�� a p��ly��zat lez��r��s��t k��vet�� 30 napon bel��l szerz��d��st k��t.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A p��ly��zat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felsz��mol�� c��g honlapj��n jelenik meg.P��ly��zni a www.eer.gov.hu honlapon kereszt��l el��zetes regisztr��ci��t k��vet��en lehet.Az eredm��nyes p��ly��zat felt��tele a v��tel��r - aj��nlati biztos��t��kon fel��li - egy ��sszegben t��rt��n�� ��� k��szp��nzben illet��leg banki ��tutal��s ��tj��n a felsz��mol��i iroda banksz��ml��j��ra - megfizet��se. (TG Vagyonfel��gyel�� ��s Felsz��mol�� Kft. 11711041-29923003 banksz��mlasz��m.) R��szletfizet��st nem biztos��t a felsz��mol��.Az eredm��ny ��rt��kel��sn��l az aj��nlott v��tel��r m��rt��ke d��nt. A p��ly��zat a Cstv. ��s a 17/2014. Korm. rendelet szerint ker��l lebonyol��t��sra.Az aj��nlatokat a www.eer.gov.hu honlapon kereszt��l lehet beny��jtani az ott megjel��lt form��ban. Az ��tv��telt az eer.gov.hu rendszer biztos��tja.Az eredm��nyes p��ly��zatn��l az ��rt��kes��t��/felsz��mol�� a licitnapl�� ki��rt��kel��s��vel d��nt a p��ly��zat eredm��ny��r��l a 17/2014 Korm. rendelet 13�� ��s 14�� rendelkez��se szerint.P��ly��zati beny��jt��si hat��rid�� meghat��roz��sa:P��ly��zat ind��t��s��nak napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelen��st��l sz��m��tott 16. nap.P��ly��zat beny��jt��s��nak hat��rideje: a p��ly��zat ind��t��s��t��l sz��m��tott 15. napot k��vet�� 12.00 ��rakor j��r le ��s az E��R rendszerben meghat��rozott felt��telekkel. A r��szletes p��ly��zati felt��teleket tartalmaz�� f��zet el��r��s��re az E��R honlapj��n kereszt��l van m��d. A r��szletes p��ly��zati felt��teleket tartalmaz�� dokumentum d��ja 50.000,- Ft + ��FA. A r��szletes p��ly��zati dokumentum megv��s��rl��sa nem felt��tele az eredm��nyes p��ly��zatnak.Az adott vagyonelem harmadik ��rt��kes��t��s��re ker��l sor jelen p��ly��zatban.A felsz��mol�� a p��ly��zati ki��r��s tervezet��t megk��ldte a hitelez��k r��sz��re. A minim��l��r cs��kkent��s��t 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. �� (2a) bekezd��s��ben megjel��lt szem��lyek ��r��sban nem ellenezt��k.A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak el��v��s��rl��si jogukkal k��v��nnak-e ��lni. Ezen nyilatkozat megt��tel��re nyitva ��ll�� hat��rid�� 10 nap.A p��ly��zat k��telez�� tartalmi elemei:��� egy��rtelm��en meghat��rozott v��teli ��r ��s fizet��si felt��telek megjel��l��se; ��� az aj��nlattev�� azonos��t��s��ra szolg��l�� adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. �� szerint��� aj��nlati biztos��t��k befizet��s igazol��sa; ��� nyilatkozat, a p��ly��z�� r��sz��r��l, hogy a v��tel��r a rendelkez��s��re ��ll, ��s v��llalja, hogy nyertes p��ly��z��k��nt a nett�� v��tel��r 1%-��t mint jutal��kot az elektronikus rendszer m��k��dtet��je r��sz��re megfizet;��� nyilatkozat, hogy a p��ly��z�� a p��ly��zat bont��s��t��l sz��m��tva 60 nap v��teli k��telezetts��get v��llal;T��bb megfelel�� p��ly��zat eset��n, ha ugyanazon elemre az aj��nlatok k��z��tt 10 % - n��l kisebb az elt��r��s, a felsz��mol�� az E��R rendszerben ��rt��rgyal��st tart.P��ly��zatok ��rt��kel��se az E��R rendszerben t��rt��nik, eredm��nyhirdet��s: p��ly��zati hat��rid�� ut��n 15 nap.Az aj��nlat beny��jt��sakor p��ly��z��nak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogad��s��r��l, hogy az ingatlan ad��sv��teli szerz��d��se elk��sz��t��s��ben a felsz��mol�� szervezet ��ltal megjel��lt ��gyv��d j��r el, akinek az ��gyv��di munkad��ja a v��glegesen kialakult brutt�� v��tel��r 0,8 %-a + ��fa, de legal��bb 50.000,- Ft + ��fa, mely k��lts��get a vev�� viseli.A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak el��v��s��rl��si jogukkal k��v��nnak-e ��lni. Ezen nyilatkozat megt��tel��re nyitva ��ll�� hat��rid�� 10 nap.A felsz��mol�� az elj��r��s alatt b��rmikor ��rv��nytelen��theti a p��ly��zatot, a lez��r��st k��vet��en csak megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban nyilv��n��thatja a p��ly��zatot eredm��nytelennek.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P936270/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 29. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.