Eredménytelenítés ideje
2018. 03. 03. 11:47
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 03. 03. 11:47

Ismertető

VOLVO S60 2.0T

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

VOLVO S60 2.0T 2001, benzin, 1 984 cm3 jármű színe barna. Műszaki érvényessége 2015-ben lejárt

Pályázat kezdete
2018. 02. 16. | 11:45
Pályázat vége
2018. 03. 03. | 11:47
Ügyszám
56.Fpk.1.801
Megnézem az előző kiírást
Becsérték300 000 Ft
Minimálár300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Csődmenedzser és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám
01-09-948718

Adós adatai

Cégnév
TÉR 4 Consult Tervező, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1028 Budapest, Gazda utca 34.
Cégjegyzékszám
01 09 688636

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 56.Fpk.1.801 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a NEPTUNUS FELSZ��MOL�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-948718, sz��khely: 1139 Budapest, F��y utca 1.., levelez��si c��m: 1139 Budapest, F��y utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a T��R 4 Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 688636 , sz��khely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
Nem ��rkezett aj��nlat

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 56.Fpk.1.801 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. m��rcius 3. 11 ��ra 47 perckor, a NEPTUNUS FELSZ��MOL�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-948718, sz��khely: 1139 Budapest, F��y utca 1.., levelez��si c��m: 1139 Budapest, F��y utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a T��R 4 Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 688636 , sz��khely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 56.Fpk.1.801 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. febru��r 16. 11 ��ra 45 perckor, a NEPTUNUS FELSZ��MOL�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-948718, sz��khely: 1139 Budapest, F��y utca 1.., levelez��si c��m: 1139 Budapest, F��y utca 1..) felsz��mol�� ��ltal a T��R 4 Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 688636 , sz��khely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P956113.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) NEPTUNUS FELSZ��MOL�� Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-948718, sz��khely: 1139 Budapest, F��y utca 1.., levelez��si c��m: 1139 Budapest, F��y utca 1..), mint a(z) T��R 4 Kft ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 01 09 688636 , sz��khely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) F��v��rosi T��rv��nysz��k 56.Fpk.1.801/2017. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2018. febru��r 1. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P956113
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2018. febru��r 16. 11 ��ra 45 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2018. m��rcius 3. 11 ��ra 47 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 15��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az Aj��nlattev��nek a megjel��lt ��sszeg�� aj��nlati biztos��t��kot (forintban) ��tutal��ssal T��r 4 Kft. ���f.a.��� ��� aj��nlati biztos��t��k k��zlem��nnyel a felsz��mol�� szervezet UniCredit Bank Zrt.-n��l vezetett 10918001-00000066-90920013 elk��l��n��tett sz��m�� banksz��ml��j��ra ��tutal��ssal kell megfizetnie a p��ly��zat beny��jt��s��nak hat��ridej��ig, ��gy hogy az ��sszeg a lej��rati hat��rid��ig a sz��ml��n j��v����r��sra ker��lj��n.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: Az ��tutal��sr��l sz��l�� bizonylatot a p��ly��zati anyaghoz csatolni kell. A p��ly��zati aj��nlat ��rv��nyess��g��nek felt��tele az aj��nlati biztos��t��k megfizet��se. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes, az aj��nlati biztos��t��k a nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��t, m��g a t��bbi p��ly��z��n��l az aj��nlati biztos��t��k teljes ��sszege a p��ly��zat eredm��nyhirdet��s napj��t��l - a Cstv. 49/A. �� (4) bekezd��se szerinti ��rt��rgyal��s eset��n az ��rt��rgyal��s eredm��nyhirdet��se napj��t��l - sz��m��tott 8 munkanapon bel��l visszautal��sra ker��l. Ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��l�� okb��l nem j��n l��tre, vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg, vagy az ��rt��rgyal��sra megh��vott p��ly��z�� az ��rt��rgyal��son neki felr��hat�� okb��l nem vesz r��szt, vagy a m��r megtett aj��nlat��t��l visszal��p, ��gy az aj��nlati biztos��t��kot elvesz��ti.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

VOLVO S60 2.0T
2001, benzin, 1 984 cm3
j��rm�� sz��ne barna.
M��szaki ��rv��nyess��ge 2015-ben lej��rt

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) becs��rt��ke ��sszesen: 300��000 forint.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) minim��l��ra ��sszesen: 300��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: volvo Szem��lyg��pj��rm��

T��pus:
J��rm��
Gy��rtm��ny:
Volvo
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
1 db

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: A felsz��mol�� k��zponti telefonsz��m��n k��vet�� bejelentkez��st k��vet��en 2018.02.09.-��n, 12.00 ��s 13.00 k��z��tt.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r egy ��sszegben a szerz��d��s al����r��s��t��l sz��m��tott 20 napon bel��l ��tutal��ssal t��rt��n�� kifizet��se a UniCredit Bank Zrt.-n��l vezetett 10918001-00000066-90920013 sz��m�� banksz��ml��ra.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: A felsz��mol�� ��ltal t��rt��n�� ��rt��kel��si jegyz��k��nyv E��R-be t��rt��n�� felt��lt��s��t k��vet�� 20 napon bel��l.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A teljes v��tel��r kiegyenl��t��s��t k��vet�� 8 napon bel��l sz��ks��ges az ing��s��got birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: Az ing��s��g ��rt��kes��t��se az ��ltal��nos forgalmi ad��r��l sz��l�� 2007. ��vi CXXVII. t��rv��ny alapj��n a ford��tott ��fa szab��lyai ��rv��nyesek. A v��tel��rat egy ��sszegben kell a szerz��d��s al����r��s��t��l sz��m��tott 20 napon bel��l ��tutal��ssal teljes��teni. A legmagasabb v��tel��r az els��dleges ��rt��kel��si szempont. Egy��b r��szszempontokat a felsz��mol�� a p��ly��zat ��rt��kel��s��n��l nem hat��roz meg. Az Elad��val szembeni hitelez��i k��vetel��sek v��tel��rba t��rt��n�� besz��m��t��s��ra nincs lehet��s��g. Az aj��nlatoknak tartalmazniuk kell: mag��nszem��ly p��ly��z�� eset��n a nev��t, szem��lyes adatait, szem��lyazonos��t�� igazolv��ny��nak, lakc��mk��rty��j��nak ��s ad��k��rty��j��nak p��ly��z�� ��ltal al����rt m��solat��t, telefon- ��s faxsz��m��t, e-mail-c��m��t, a megaj��nlott nett�� v��tel��rat, az aj��nlati biztos��t��k megfizet��s��nek igazol��s��t m��solatban. Jogi szem��ly vagy egy��b szervezet eset��n a nev��t, sz��khely��t, telefon- ��s faxsz��m��t, e-mail-c��m��t, a c��gjegyz��sre jogosult vezet�� tiszts��gvisel��(k) al����r��si c��mp��ld��ny��t, 30 napn��l nem r��gebbi hiteles c��gkivonatot, a megaj��nlott nett�� v��tel��rat, az aj��nlati biztos��t��k megfizet��s��nek igazol��s��t m��solatban. Amennyiben a p��ly��z�� k��pvisel��je ��tj��n ny��jtja be v��teli aj��nlat��t, teljes bizony��t�� erej�� (k��t tan��val ell��tott ) mag��nokiratba, vagy k��zokiratba foglalt meghatalmaz��st k��teles csatolni. Az aj��nlatnak tartalmazni kell tov��bb��, k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozatot, hogy az aj��nlattev�� 60 napos aj��nlati k��t��tts��get v��llal, ��s hogy az ad��sv��teli szerz��d��st az ��rt��kel��si jegyz��k��nyv E��R-be t��rt��n�� felt��lt��s��t k��vet�� 20 napon bel��l megk��ti. Nyilatkozatot arr��l, hogy v��tel��rat a szerz��d��sk��t��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l kiegyenl��ti. Nyilatkozatot a kell��kszavatoss��g, garanci��lis ig��ny ��rv��nyes��t��s��nek kiz��r��s��r��l. Nyilatkozatot arr��l, hogy vele szemben nem ��llnak fenn a Cstv. 49. �� (3) ��s (3b) bekezd��s��ben meghat��rozott kiz��r�� felt��telek. Nyilatkozatot arr��l, hogy a p��ly��z�� sikertelen p��ly��zat eset��n milyen banksz��mlasz��mra k��ri az aj��nlati biztos��t��k visszautal��s��t. Nyilatkozatot arr��l, hogy a v��tel��r kiegyenl��t��s��t k��vet�� 8 napon bel��l birtokba veszi az ing��s��got. Nyilatkozatot arr��l, hogy p��ly��z�� az esetlegesen felmer��l�� k��rnyezeti terheket ��tv��llalja. A nyilatkozatokat legal��bb teljes bizony��t�� erej�� mag��nokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A �� (4) bekezd��se ��rtelm��ben t��bb megfelel��, k��zel azonos ��rt��k�� (a v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10 %-kal elt��r��) aj��nlat eset��n ��rt��rgyal��sra ker��l sor az E��R rendszer��nek ig��nybev��tel��vel. A rendszer ��zenettel t��j��koztatja az ��rt��rgyal��sra megh��vott p��ly��z��kat az ��rt��rgyal��s fordul��j��nak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l. A Ki��r�� minim��l��rn��l alacsonyabb v��teli aj��nlatot nem fogad el. Az ing��s��g birtokbaad��s��ra a teljes v��tel��r kiegyenl��t��s��t k��vet��en 8 napon bel��l ker��l sor. A felsz��mol�� felh��vja a jogszab��ly vagy szerz��d��s alapj��n el��v��s��rl��si jogosultak figyelm��t, hogy az el��v��s��rl��si joguk gyakorl��s��ra ir��nyul�� esetleges sz��nd��kukat a p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��ridej��ig a felsz��mol��nak ��r��sban jelents��k be, az el��v��s��rl��si jogukat a Cstv. 49/C. �� (3) bekezd��se szerint a nyilv��nos ��rt��kes��t��sen, vagy azt k��vet��en a felsz��mol�� felh��v��s��ra gyakorolhatj��k oly m��don, hogy a v��glegesen kialakult v��tel��r ismeret��ben nyilatkoznak v��teli sz��nd��kukr��l.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: A g��pj��rm�� forgalmi enged��lye rendelkez��sre ��ll. A g��pj��rm�� t��rzsk��nyve nem ��ll rendelkez��sre.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P956113/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 03. 03. | 11:47 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 16. | 11:45 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P956113F1 kommentje:

    Üdvözlöm! a megtekintésre ez dátumot találtam a hirdetményben: 2018.02.09.-én, 12.00 és 13.00 között. ez nem valami tévedés? a pályázat 16 án kezdődött és március 3 -ig tart... maga a pályázat ideje alatt egyetlen lehetőséget sem biztosítanak megtekintésre? Az előző tájékoztatásban megadták, hogy a gépjármű többhelyen sérült és lelakott, viszont képek nincsenek hozzá. Ha a pályázat ideje alatt nem adnak hozzá megtekintési lehetőséget sem vagy legalább néhány fényképet, akkor az teljesen szerencsejátékká silányítja a pályázatot. ez nem lehet még a felszámoló érdeke sem, hiszen magasabb árat akkor lehet érte megkínálni, ha legalább kb. tudom hogy mit vásárolunk. kérem szíves tájékoztatásukat. köszönöm

  • || P956113F1 kommentje:

    Üdvözlöm! Szeretném kérni, hogy az értékesítésre kerülő gépjárműről legalább 1 db képet tegyenek nyilvánossá. Nagyon sokat segítene, ha megosztanák a gépjármű állapotára vonatkozó legfontosabb információkat is. Sérült vagy sérülésmentes? Működőképes? Minden kulcs megvan? Köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Éredklődő! Egy kulcs van csak. A gépjármű külsőleg több helyen is sérült, belül is rendkívül lelakott állapotban van. A közzétett időpontban elezetes egyeztetést követően megtekinthető.