Eredménytelenítés ideje
2018. 03. 07. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 03. 07. 10:00

Ismertető

Ékszerbolti készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Arany, ezüst, volfrám ékszerek, órák, szíjak

Pályázat kezdete
2018. 02. 19. | 10:00
Pályázat vége
2018. 03. 07. | 10:00
Ügyszám
7.Fpk.10-15-000326
Becsérték2 326 000 Ft
Minimálár2 326 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév
MÁTRAGOLD-585 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.
Cégjegyzékszám
1009023060

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 7.Fpk.10-15-000326 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Cash & Limes Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-043611, sz��khely: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9..) felsz��mol�� ��ltal a M��TRAGOLD-585 KFT. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 1009023060, sz��khely: 3200 Gy��ngy��s, Kont B��r�� ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett aj��nlat
nincs aj��nlat

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 7.Fpk.10-15-000326 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. m��rcius 7. 10 ��ra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-043611, sz��khely: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9..) felsz��mol�� ��ltal a M��TRAGOLD-585 KFT. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 1009023060, sz��khely: 3200 Gy��ngy��s, Kont B��r�� ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 7.Fpk.10-15-000326 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. febru��r 19. 10 ��ra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-043611, sz��khely: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9..) felsz��mol�� ��ltal a M��TRAGOLD-585 KFT. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 1009023060, sz��khely: 3200 Gy��ngy��s, Kont B��r�� ��t 16.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P958164.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Cash & Limes Zrt. (c��gjegyz��ksz��m: 01-10-043611, sz��khely: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9.., levelez��si c��m: 1146 Budapest, Ch��z��r Andr��s utca 9..), mint a(z) M��TRAGOLD-585 KFT. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 1009023060, sz��khely: 3200 Gy��ngy��s, Kont B��r�� ��t 16.) Egri T��rv��nysz��k 7.Fpk.10-15-000326/6. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2018. janu��r 25. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P958164
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2018. febru��r 19. 10 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2018. m��rcius 7. 10 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 116��300 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��t a M��TRAGOLD-585 Kft. ���fa.��� banksz��mlasz��m��ra: K & H Bank Zrt. 10400528-50526752-55531001 kell megfizetni a p��ly��zat beny��jt��s��val egyidej��leg, a k��zlem��nyben k��rj��k felt��ntetni: ���M��TRAGOLD-585 Kft. ���fa.��� b��natp��nz���.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A nyertes p��ly��z�� ��ltal fizetett biztos��t��k (b��natp��nz) a v��tel��rba besz��m��t, m��g a t��bbi p��ly��z�� befizetett aj��nlati biztos��t��k��t a p��ly��zat ki��rt��kel��s��t k��vet�� 8 munkanapon bel��l a ki��r�� visszafizeti.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Arany, ez��st, volfr��m ��kszerek, ��r��k, sz��jak

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) becs��rt��ke ��sszesen: 2��326��000 forint.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) minim��l��ra ��sszesen: 2��326��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: 1. ��kszerek

T��pus:
��kszer, ��rt��kt��rgy
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
1 db

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: Az ��rt��kes��tend�� vagyonelemeket 2018. febru��r 22-��n 11-12 ��r��ig egyeztetett id��pontban lehet megtekinteni. (egyeztet��se 37/505-386 telefonsz��mon).

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: ��tutal��ssal t��rt��n�� megfizet��s��nek v��llal��sa a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l,

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��re az eredm��nyhirdet��st k��vet�� 30 napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: a teljes v��tel��r megfizet��s��t k��vet�� 15 napon bel��l.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: - a p��ly��z�� f��bb adatainak bemutat��sa,- aj��nlott t��teles nett�� v��tel��r, ��FA ��sszeg ��s fizet��si felt��telek egy��rtelm�� meghat��roz��sa,- v��tel��r fedezet igazol��sa (banki fedezetigazol��s, garancia, hitel��g��rv��ny vagy let��tem��nyes ��gyv��d ��ltal igazolt ��gyv��di let��t) a v��tel��rnak a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 3 napon bel��l ki nem fizetend�� r��sz��re,- a b��natp��nz befizet��se a M��TRAGOLD-585 Kft. ���fa.��� K& H Bank Zrt-n��l vezetett 10400528-50526752-55531001 banksz��ml��ra, a k��zlem��nyben k��rj��k felt��ntetni: ���M��TRAGOLD-585 Kft. ���fa.���- a befizet��s bizonylat��t m��solatban k��rj��k a p��ly��zati anyaghoz mell��kelni,- legal��bb 90 (kilencven) nap aj��nlati k��t��tts��g v��llal��sa, - v��tel��r ��tutal��ssal t��rt��n�� megfizet��s��nek v��llal��sa a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l, - jogi szem��ly vagy gazdas��gi t��rsas��g eset��n egy h��napn��l nem r��gebbi c��gkivonat, al����r��si c��mp��ld��ny- a p��ly��z��nak v��llalnia kell az E��R fel�� a nett�� v��tel��r 1%-��nak megfelel�� jutal��k megfizet��s��t 2- a p��ly��z��nak v��llalnia kell, hogy az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��t ��s a teljes v��tel��r megfizet��s��t k��vet��en 15 napon bel��l saj��t k��lts��g��n a vagyonelemeket elsz��ll��tja,- Az ��fa megfizet��se a 2007. ��vi CXXVII. t��rv��ny (1) bekezd��s g) pontja szerint Az ad��t a term��k beszerz��je, szolg��ltat��s ig��nybevev��je fizeti. (ford��tott ��fa) Mag��nszem��ly nyertes aj��nlattev�� eset��n a sz��mla tartalmazza az ��f��t.- a p��ly��z�� nyilatkozik a kell��kszavatoss��g, garanci��lis ig��ny ��rv��nyes��t��s��nek kiz��r��s��r��l - egy��ni v��llalkoz�� eset��n v��llalkoz��i igazolv��ny m��solata, vagy m��s jogszab��ly szerinti igazol��sa��rt��kel��si szempont a v��tel��r nagys��ga ��s a fizet��si hat��rid��, r��szletfizet��si lehet��s��g nincs!A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be.A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja: 2018. febru��r 19. 10 ��ra 00 perc.A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje: 2018. m��rcius 7. 10 ��ra 00 perc.Az ��rt��kes��t�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��r��l vagy pedig ��rv��nytelenn��, illet��leg eredm��nytelenn�� nyilv��n��t��s��r��l k��zlem��nyt tesz k��zz�� az E��R internetes fel��let��n.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az ��kszerek egyben ker��lnek ��rt��kes��t��sre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. �� (2) bekezd��se szerinti ��rtes��t��si k��telezetts��g nem ��ll fenn.

A vagyonelemek els�� hirdet��se.
A szerz��d��sk��t��s felt��tele, hogy a nyertes p��ly��z�� igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. �� (1) bekezd��s b) pontja szerinti jutal��knak az E��R m��k��dtet�� r��sz��re t��rt��n�� megfizet��s��t.

A v��tel��r megfizet��s��nek m��dja ��tutal��s a szerz��d��sk��t��st k��vet�� 30 napon bel��l.

A vagyonelemek ��tv��tel��nek m��dja ��s ideje: a teljes v��tel��r megfizet��s��t k��vet�� 15 napon bel��l.

A felsz��mol�� a p��ly��zatot megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelennek nyilv��n��thatja, ��s ��j p��ly��zatot ��rhat ki. T��bb megfelel��, azonos ��rt��k�� (a v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10%-kal elt��r��) p��ly��zat eset��n az aj��nlattev��k k��z��tt nyilv��nos ��rt��rgyal��s megtart��s��ra ker��l sor, melynek felt��teleit az ��rt��rgyal��s megkezd��s��t megel��z��en a r��szvev��kkel a felsz��mol�� ismerteti (Cstv. 49/A��(4) bekezd��s).

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P958164/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 03. 07. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 19. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.