Legmagasabb ajánlat
4 500 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2018. 04. 25. 11:58
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2018. 04. 25. 11:58

Ismertető

Eladó ingatlan Kehidakustány belterületén!

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

8784 Kehidakustány Széchenyi István u. 22. szám alatti ingatlan

Pályázat kezdete
2018. 04. 06. | 12:00
Pályázat vége
2018. 04. 22. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk.231
Becsérték8 000 000 Ft
Minimálár4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Gemini Censor Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9..
Cégjegyzékszám
10-09-032447

Adós adatai

Cégnév
KÁRPÁT-RÉGIÓ Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft.„f.a.”
Székhely
8360 Keszthely, Kossuth L. utca 73..
Cégjegyzékszám
20 09 067611

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 1.Fpk.231 ügyszámú nyilvános pályázat, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-032447, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..) felszámoló által a KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 067611, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth L. utca 73..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázati kiírást követően a hirdetményben megadott bankszámlát a számlavezető pénzintézet megszűntette, így a pályázók a kiírásban szereplő bánatpénzt megfizetni nem tudták.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.231 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 22. 12 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-032447, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..) felszámoló által a KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 067611, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth L. utca 73..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.231 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 6. 12 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-032447, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..) felszámoló által a KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 067611, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth L. utca 73..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P972312.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-032447, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 067611, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth L. utca 73..) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.231/2016/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P972312
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. április 6. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. "f. a." ERSTE BANK Hungary Zrt. által vezetett 11600006-00000000-78900602 számú számlájára "KÁRPÁT-RÉGIÓ "f. a." ajánlati biztosíték " megjelöléssel egy összegben történő átutalással a pályázatok benyújtásának határidejéig. A felszámoló biztos kizárólag az adós bankszámláján a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírt ajánlati biztosíték befizetést fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot kérjük a benyújtott pályázathoz mellékelni. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszautalja. Kérjük a pályázathoz nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy az ajánlat el nem fogadása esetén a befizetett ajánlati biztosíték összegét milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

8784 Kehidakustány Széchenyi István u. 22. szám alatti ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus:
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe:
1 206 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
8 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kehidakustány
Ingatlan postai címe:
8784 Kehidakustány, Széchenyi István utca 22..
Területnagyság:
1 206 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KÁRPÁT-RÉGIÓ Kft. "fa" (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 73.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 60 000 EUR, azaz hatvanezer euro és járulékai erejérig, jogosult: RAIFFEISENBANK GROSWILFERSDORF EGEN;Végrehajtási jog 37 795,- Ft, azaz harminchétezer-hétszázkilencvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: EVAT EGRI VAGYONKEZELŐ ÉS TÁVFŰTŐ Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a felszámolóval telefonon (+36 1 388 6963) előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, a megkötését követő 15 napon belül. Ennek elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 20 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti, melynek díja a nettó vételár 2 %-a + ÁFA.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlan birtokbavételéről, a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 20.000,- Ft + 27% ÁFA.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló biztos az ajánlati árak alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlati biztosíték összege, és az irányár összege nettó összegben került megadásra. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatnak tartalmaznia kell: • A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cégnév, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, továbbá a pályázó telefon, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá. • Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A felszámolónak a hirdetés időpontjában nincsen tudomása fennálló környezeti teherről. Az adásvétel után felmerülő ilyen típusú terhek a vevőt terhelik, melyet nyilatkozatba kér a felszámoló foglalni és azt a pályázathoz csatolni kell. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az értékesítést követően feltalált esetleges felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja. A magánszemély által benyújtott pályázat esetében a nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeiről az ártárgyalást megelőzően ad tájékoztatást a felszámoló az érdekelteknek. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló beszámítást nem fogad el, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdése szerinti esetben. A felszámoló biztos felhívja az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolják oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében kéri a kiíró az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. Az adózás a hatályos ÁFA törvényben meghatározottak szerint történik. Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, ezért a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2b) bekezdése értelmében a minimálár összege a becsérték 50%-a. A 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P972312/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 25. | 11:58 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2018. 04. 22. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 04. 06. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P972312F1 kommentje:

    .