Eredménytelenítés ideje
2018. 04. 16. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 04. 16. 08:00

Ismertető

Suzuki Swift 1,3 VAN típusú kishaszongépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Suzuki Swift 1,3 VAN típusú kishaszongépjármű

Pályázat kezdete
2018. 03. 31. | 08:00
Pályázat vége
2018. 04. 16. | 08:00
Ügyszám
7.Fpk.382
Becsérték280 000 Ft
Minimálár224 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1062 Budapest, Andrássy út 91..
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
"HALIP" Ipari és Kereskedelmi Bt.„f.a.”
Székhely
4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.
Cégjegyzékszám
15-06-081174

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-081174, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 16. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-06-081174, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 31. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-081174, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P972940.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..), mint a(z) "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-06-081174, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) Nyíregyházi Törvényszék 7.Fpk.382/2016/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P972940
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. március 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 16. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt.-nek az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára " Halip Bt. "fa" ajánlati biztosíték" megjelöléssel a pályázat leadásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Suzuki Swift 1,3 VAN típusú kishaszongépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 280 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 224 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kishaszongépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Suzuki Swift
Gyártási idő:
2002.
Állapot:
korának megfelelő
Tehermentes:
nem A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó és Vámigazgatóságának ( 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.) végrehajtási joga van
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű a 1/413-08-07 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg. A gépjármű Nagyvarsányban található.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie.Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára az 1%-os jutalékfizetési kötelezett

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a nettó vételi ajánlatot - az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon, e-mail és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt) a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell), - konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. A pályázathoz csatolni szükséges: a fent meghatározott igazoló okiratokat, a nettó vételi ajánlatot, nyilatkozatukat, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) § szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben, továbbá az ajánlati biztosíték bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, hogy elővásárlási jogukkal élni kívánnak, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjármű tekintetében további megismételt értékesítésére kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak kiértesítése megtörtént és azt a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a gépjármű esetében a becsérték 80%-ban. A minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat a pályázati felhívásban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenértékként (minimálárként) az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő, vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja A gépjármű biztosítékának első ranghelyű jogosultja - a Cégközlönyben közzétételre történő megküldéséig a minimálár leszállítását írásban nem ellenezte.A gépjármű minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hozzájárulás feltételei. Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más, így kártérítési kötelezettség nem keletkezik. A gépjármű értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. (az Általános forgalmi adóról) hatálya alá tartozik, az Áfa fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P972940/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 16. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2018. 03. 31. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.